"OHAL KHK’ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan kişilerin özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili engelleri ortadan kaldıracağız."

"OHAL KHK’ları ile işlerini kaybetmiş ve yargı kararlarıyla suçsuz bulunmuş, kovuşturmaya yer olmadığı ve beraat kararı almış veya haklarında adli bir soruşturma bulunmayan kişilerin görevlerine ivedilikle dönmelerini sağlayacağız."

KHK MAĞDURİYETLERİ EYLEM PLANI

DEVA İKTİDARININ OHAL KHK'LARI İLE İHRAÇLARA VE HAKSIZLIKLARA KARŞI ADALET EYLEM PLANI

Amacımız haksızlıkları gidermektir. Masum kişileri adalete kavuşturmaktır.

DEVA Partisi olarak, parti programımızda belirttiğimiz üzere her iki konuda da adaleti tesis edeceğiz. Bu kapsamda, ilk olarak OHAL KHK’ları ile işlerini kaybetmiş ve yargı kararlarıyla suçsuz bulunmuş, kovuşturmaya yer olmadığı ve beraat kararı almış veya haklarında adli bir soruşturma bulunmayan kişilerin görevlerine ivedilikle dönmelerini sağlayacağımızı, KHK mağdurlarının hak ve itibarlarını iade edeceğimizi vurgularız.

HAKSIZ YERE İHRAÇ EDİLENLERİN HAK VE İTİBARLARININ İADESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

1. Kanuni bir düzenleme ile OHAL KHK’larına ekli listelerle, OHAL KHK’larının verdiği yetkiye dayanılarak veya 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesi ile ihraç edilenlerden hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanlar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilmiş kişileri başvuruları üzerine; emsallerinin ulaştığı derece- kademeler ile rütbe ve kıdem durumları dikkate alınarak, en son bulundukları kamu görevine (ilgili kamu kurumunun artık mevcut olmaması halinde ana hizmet itibariyle en yakın bulunan kurumdaki bir kamu görevine), başkaca bir idari işleme gerek kalmaksızın ve idareye takdir yetkisi verebilecek yeni bir duruma yol açmaksızın, doğrudan iade edeceğiz.

2. Eski kadrolarına atanmaları fiilen ya da hukuken imkânsız olanlar ile kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin doğrudan görev ifa eden kurumlar bünyesinde görev yapmış kişilerin, mükteseplerine uygun kadro ve dereceleri ile mali özlük haklarını korumak şartıyla ilgili idarenin uygun göreceği bir göreve başlamasını sağlayacağız. Bu kararlara karşı yargı yolunu açık tutacağız. Ayrıca, belirli şartlarda erken emeklilik tesis edilebilmesini mümkün kılacağız.

3. Kamu görevine iade edilen kişilerin göreve ve unvana bağlı her türlü yasal, mâli ve sosyal haklarını, geriye de etkili şekilde iade edeceğiz.

4. Kamu görevine iade edilen kişilerin haklarındaki yaptırım, tedbir veya başka adlarla tesis edilmiş olan bütün kısıtlamaları kaldıracağız.

5.Kamu görevine iade edilen kişilerin isimlerinin yer aldığı OHAL KHK listeleri veya başka listeleri Resmî Gazete’den, haklarındaki kayıtları ise bütün kurum ve kuruluşların kayıtlarından sileceğiz.

HDP Alevi Masası: Din derslerindeki nefret suçları için Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun HDP Alevi Masası: Din derslerindeki nefret suçları için Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun

6.Kamu görevine iade edilen kişilere belirli şartlarda, isteklerine bağlı olarak ilgili kurumun coğrafi teşkilatlanmasının mümkün olması şartıyla yaşadıkları şehirde göreve başlama imkânı tanıyacağız.

7. OHAL düzenlemelerinin sebep ve etkisiyle bedeni ve ruhi zarara uğrayan mağdurlar ile doğrudan ya da dolaylı etkilenen yakınları için, sıhhi ve sosyal rehabilitasyon imkanları sağlayacağız.

8. 7075 Sayılı Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunu kapatarak, 7075 sayılı Kanunu ilga edeceğiz.

9. Kamu görevlilerinin doğrudan ihraç edilmelerine imkân tanıyan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35. maddesini ilga edeceğiz.

10. Kanun yürürlüğe girdikten sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da beraat kararı verilen kişileri de belirlediğimiz esaslara göre görevlerine iade edeceğiz.

KHK’LARIN SOSYAL HAYATA VE ÖZEL SEKTÖRE YANSIYAN SONUÇLARINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ

1. Aynı kanuni düzenleme ile OHAL KHK’ları ve 375 sayılı KHK’nın Geçici 35. maddesi ile doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinden ihraç edilen kişilerin kamu görevinden çıkarılmalarının yanı sıra yakınları ile birlikte maruz kaldıkları hak kayıplarına ve hak ihlallerine son vereceğiz.

2. Kamu görevinden ihraç edilen yahut da OHAL KHK’ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan kişilerin özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili engelleri ortadan kaldıracağız.

3. Çalışma lisansı/ruhsatı/izin belgesi ve benzeri çalışma belgeleri iptal edilen, mesleklerini yapmaları engellenen kişilerin bu tür belgelerini kayıtsız ve şartsız olarak iade edeceğiz.

4. Kişilerin yakınlarının KHK’lı olmasından dolayı haklarındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması raporlarının olumsuz sonuçlanmasından doğan mağduriyetleri gidereceğiz.

5. Yurt dışına çıkma özgürlüğünün yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve hakim kararıyla yasaklanabileceğini belirten Anayasal kuralı ihlal eden mevzuat hükümlerine ve uygulamalarına son vereceğiz. Bu kapsamda pasaport iptali veya pasaport verilmesi gibi konularda İçişleri Bakanlığı’nın takdir yetkisini kaldıracağız.

CEZA YARGILAMALARINDAKİ HAKSIZLIKLARI GİDERECEĞİZ

1. Kanuni bir düzenleme kişilerin ile adil yargılanma hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı şekilde terör örgütü üyeliği kapsamında yargılanmalarından kaynaklanan haksızlıklara son vereceğiz. Bu kapsamda; darbe teşebbüsü ile hiçbir ilgisi bulunmayan, örgütün niteliğini bilmeyen, silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmadığı halde silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçları nedeniyle hukuka aykırı şekilde haklarında mahkûmiyet kararı veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiş kişilerin yeniden yargılanmasını sağlayıp haksızlıkları sonlandıracağız. Bununla beraber, kişilerin fiilleri başka bir suç teşkil ediyorsa, bu suçlar bakımından yargılanmalarını temin edeceğiz.

Soruşturması veya kovuşturması devam eden kişiler hakkında da bu esaslara göre hareket edilmesini sağlayıp haksızlıklara son vereceğiz.

Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişiler için ise talep üzerine Kanun Yararına Bozma yolunu açacağız. Kanun Yararına Bozma yolunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının esas açısından incelenmesinin önünü açarak sonucunda da yukarıda belirtilen esaslara göre hareket edilmesini sağlayacağız.

2. Kanuni düzenlemenin kapsamı, kesinleşen yargılamalarda; hakkında örgütle bağlantılı olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başka bir suçtan mahkûmiyet hükmü kurulmamış olan, devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda ise örgütle bağlantılı olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başka bir suç isnadında bulunulmayan, silahlı terör örgütü üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinde (üçüncü fıkra hariç) açıklama ve yayınlama, 7’nci maddesinin ikinci ilâ dördüncü fıkralarında tanımlanan terör örgütünün propagandası,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanunun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçlarından cezai soruşturma ve kovuşturması devam edenler ile cezası kesinleşen kişilerdir.