Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten: Hekimler Ne İstiyor!

A+ | A-

HAKLARIMIZI İÇİN MÜCADELEMİZİ 14 MART TIP HAFTASINDA DA BÜYÜTEREK SÜRDÜRECEĞİZ.

Hekimlik ve sağlık alanında çok uzun süredir  bir çok sorun yaşamaktayız. Bu sorunlarımızı bir çok eylemde gündeme getirip,  taleplerimizi söylememize  rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından  karşılık bulmamıştır. Ekim ayında başlayıp adım adım yükselttiğimiz eylem sürecinde bugüne kadar  23 Kasım’da İstanbul’da başlayan BEYAZ YÜRÜYÜŞÜMÜZ  27 Kasım’da Ankara’da BEYAZ FORUM ile sona ermişti. Bu eyleme karşılık Sağlık Bakanlığı tarafından emekliliğimize yansıyacak bir takım yasal düzenlemeler  taslak olarak yapılmış,  yasa tasarısının mecliste kabul edilmesini beklerken iktidar tarafından nedensiz bir şekilde geri çekilmiştir. Bu durum hekimler tarafından ve tasarıda diğer sağlık emekçilerine herhangi bir düzenleme getirilmediği için hekimler ve sağlık emekçileri tarafından çok şiddetli  tepki görmüştür. Bu nedenle 15 Aralık ve 8 Şubat’ta tüm ülkede  çok yüksek katılımla G(ö)REV yapılmıştır. Tüm bu eylemlere rağmen Sağlık Bakanlığı yine taleplerimize yanıt vermemiştir. Her geçen sorunlarımız artıyor. Sağlık Bakanlığı ise  bizleri duymazdan, görmezden geliyor.

14 Mart Tıp Haftası boyunca yine alanlarda olacağız, yine taleplerimizi haykıracağız. 

11 Mart 2022: Pandeminin ikinci yıldönümündeölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız.“Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz” kitlesel basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. TTB Merkez Konseyi olarak bizler de Sağlık Bakanlığı önünde olacağız.

11 Mart 2022: Aynı gün akşam uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda “Pandemide Yaşananlar Önlenebilirdi” başlığıyla önlenemeyenleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız.

13 Mart 2022: İstanbul’da, BEYAZ BULUŞMA ve BEYAZ YÜRÜYÜŞ gerçekleştireceğiz.

14-15 Mart 2022: BÜYÜK BEYAZ G(ö)REV’i gerçekleştireceğiz.

15 Mart 2022: Mecliste Siyasi Parti Gruplarını ziyaret ederek sağlıkta yaşadığımız sorunları, çözüm önerilerini ve taleplerimizi ileteceğiz.

19-20 Mart 2022: İllerde Büyük Beyaz Buluşmalar gerçekleştireceğiz.

BİZLER  NE İSTİYORUZ?

İnsanca yaşayacağımız temel ücret, insanca çalışma koşulları ve güvenli çalışma ortamları İSTİYORUZ!

Ne zaman verileceği belli olmayan ek ödemeler yerine insanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak hakkımız olan ücretlerimizi ve 7.200 gösterge İSTİYORUZ!

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı; hangi sosyal güvenlik kurumundan olursa olsun tüm emekli hekimlerin maaşlarının yaşamlarını ekonomik ve sosyal açıdan rahatlıkla sürdürebileceği seviyeye çıkarılmasını İSTİYORUZ!

TTB’nin yıllardır önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın bir an önce çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sona ermesini İSTİYORUZ!

Covid-19’un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini İSTİYORUZ!

İş güvencesini ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran ”Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği”nin geri çekilmesini; koruyucu sağlık hizmetlerinin kamu tarafından yeterli ve güvenli koşullara kavuşturulan kamu binalarında, eksiksiz insan gücüyle, toplumun her kesimine eşit ve öncelikli sunulduğu birinci basamak sağlık hizmeti vermek İSTİYORUZ!

Asistan hekimlerin asli işlerinin eğitimleri olduğunun kabulünü; diğer bütün sorumluluklarına dair onlardan beklentilerin bunun önüne geçmemesini; ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini İSTİYORUZ!

Özel sektörde ciro baskısına, şirket kurdurma zorlamasına son verilmesini; güvenceli, sendikalı çalışma koşullarının oluşturulmasını İSTİYORUZ!

Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı İSTİYORUZ!

İşyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını; iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlığının güvence altına alınmasını İSTİYORUZ!

Bütçenin kara deliği olan şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını İSTİYORUZ!

Beş dakikada muayene olmaz. Hastalarımıza yeterli süre ayırmak İSTİYORUZ!

Salgın koşulları gerekçe gösterilerek sağlık emekçilerinin görev tanımlarına uymayan, sağlıklarını riske atan, angarya iş yükleyen, yazılı ya da yazılı olmayan görevlendirmelerin sonlandırılmasını, sağlık emekçileri üzerindeki baskı ve ayrımcılık uygulamalarına son verilmesini İSTİYORUZ!

Personel eksikliğinin hızla kadrolu, güvenceli istihdam ile giderilmesini İSTİYORUZ!

OHAL KHK’leri ile hukuka aykırı olarak ihraç edilmiş tüm hekimlerin/kamu emekçilerinin derhal göreve başlatılmasını İSTİYORUZ!

Kamusal bir sağlık hizmeti için sağlığa ayrılan bütün kaynakların kamu sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılması gerekir. Özel hastane patronlarına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktarılmasına son verilmesini ve kamusal sağlık sisteminin bütün toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye yükseltilmesini İSTİYORUZ!

Covid-19 salgınının bütün dünyaya bir kez daha açık olarak gösterdiği gibi, sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez! Toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmeti ihtiyacı da hekimlerin özlük hakları da ancak toplumsal sağlık politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz/gelir güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi İSTİYORUZ

Türk Tabipleri Birliği olarak “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek,  Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz”  diyerek 11 Ekim 2021’de başlattığımız Eylem Programımızı 

“14 Mart Tıp Bayramı Haftası”nda yükselterek devam ettireceğiz.