Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

EĞİTİM SEN ADANA ŞUBE 11.OLAĞAN GENEL KURULUNDA İKİ LİSTE YARIŞACAK

A+ | A-

Eğitim Sen Adana Şubesinin 11. Olağan Genel Kurulunda İki Liste Yarışacak.

Eğitim Sen içerisinde yer alan dinamikler uzun bir süreden beri yapılan görüşmelerde şube başkanlığı başta olmak üzere birçok konuda yapılan tartışmaların sonuçsuz kalması nedeniyle seçime iki liste ile giriliyor.

Eğitim Sen Adana Şube Genel Kurulunun tek liste olması hususunda birçok girişimler de bulunulmasına rağmen ortaklaşma sağlanamadı.

İki liste ile gerçekleştirilecek olan Genel Kurul, 26 Eylül 2020 Cumartesi, Saat: 10.00’da Merkez Park Amfi Tiyatro Salonunda Pandemi koşullarına uygun gerçekleştirilecek.

SÖNMEZ VE KAYA ŞUBE BAŞKAN ADAYI

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ adı altıyla kongreye girecek olan grubun Şube Başkan Adayı Seçil SÖNMEZ.

EMEĞİN DAYANIŞMA İNİSİYATİFİ adı altıyla kongreye girecek olan grubun Şube Başkan Adayı Hüseyin KAYA.

Habere Güven olarak iki listenin bildirilerini ve yürütme kurulunda yer alacak eğitim emekçilerini yayınlıyoruz.

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ BİLDİRGESİ VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Hep birlikte, hep güçlü bir Eğitim-Sen için Demokratik Güç Birliği…

•   Eğitimin piyasalaştırılması, özelleştirme politikaları ile kamusal eğitim tasfiye edilmek isteniyor. Güvencesiz, esnek çalışma, norm kadro, performans değerlendirme ve benzeri dayatmalara karşı, GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK mücadelesini yükseltmek için DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ…

•   Siyasal iktidar, KHK ile haksız ve hukuksuz ihraçlar, sürgünler, öğretmen atamalarında mülakat ve güvenlik soruşturmaları ile eğitimde kadrolaşma ve ideolojik dizayn derdinde. Dinci, tekçi, mezhepçi ve muhafazakar yaşam tarzı dayatmaları ile şekillendirilen eğitim programına ve politikalarına karşı ÇAĞDAŞ, BİLİMSEL, LAİK ve ANADİLDE eğitim hakkı mücadelesini yükseltmek için, DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ

•   Dayanışmayı örmek, halkların bir arada ve eşit yaşamını savunmak, demokratik parlamenter sisteme sahip çıkmak için EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ mücadelesini büyütmek için DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ…

•   Cinsiyetçi iş bölümüne, kadınların emeğinin değersiz, ucuz ve görünmez kılınmak istenmesine, kadınların hayatlarına kast eden erkek şiddetine, tacize, tecavüze, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerindeki baskı ve ayrımcılığa karşı, kadınların kendi yaşamları üzerindeki kararları kendilerinin verdiği, eşit ve özgür bir gelecek mücadelesini büyütmek, SİYASETTE, AKADEMİDE, SENDİKALARDA ve YAŞAMIN HER ALANINDA CİNSİYET EŞİTLİKÇİ YÖNETİM VE İŞLEYİŞLERİ VAR ETMEK, KADIN MECLİSLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN, DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ…

•   Bizler  eğitim ve bilim emekçileri olarak dünden bugüne  Din, dil, mezhep, kültür, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği ya da etnisiteye bağlı ayrımcılıklardan uzak, herkesin birinci sınıf vatandaş sayıldığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği ve herkesin eşit muamele gördüğü bir düzenden yana tavır aldık. Barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak, birlikte yaşamak için temeldir. Ailede, okulda, mahallede, arkadaşlar arasında ve toplumda birlikte yaşama açısından farklılıklara saygı, başkalarının fikirlerini ifade etmelerine fırsat tanıma, diyalog ve etkili iletişime ihtiyacımız var, ötekileştirmeye, dışlamaya, “küçük olsun, benim olsun” anlayışına değil! Bu ilkeleri benimseyen tüm eğitim emekçilerinin katkısına, başta da senin katkına ihtiyacımız var. Dayanışma için DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ…

•   Öğretmen arkadaşım! Tarihi bir oy kullanacaksın. KHK’lıları dışlayan sendikal anlayışlar, öyle bir-iki yıl konuşulup unutulmayacaklar! İleride bu günler yazıldığında “doğru taraftaydım” diyebilmek için, DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİNE OY VER!

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ ŞUBE YÜRÜTME KURULU ADAYLARI

1-SEÇİL SÖNMEZ

2- CEMİL ÖZEN

3- SEHER KILIÇ

4- MÜNİR KORKMAZ 

5- ŞÜKRAN YEŞİL

6- AYHAN CAN

7- OKAN BOLAT

DENETLEME KURULU ADAYLARI:

1- ERGÜN ATLIĞ

2-MENDİZE GENÇ

3- SADIK ÇİL

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI

1- CUDİ İMREK

2- ŞENGÜL ERDEM

3- MEHMET KİRACI

ÜST KURUL DELEGE ADAYLARI

1- ZEYNEL KETE

2- DR. GÜNAL KURŞUN

3- ESER ÇAPAR

4- NALAN ÖZDEMİR

5- NURAY CİHAN GÜNDÜZALP

6- GAZİ ATEŞ

7- BENER BULDUKLU

8- SERAY ÖZCAN ELMAS

9- ATALAY TEMEL

10- MÜNİR KORKMAZ

11- İCLAL GÖK

12- FATMA AÇIKGÖZ

13- NİHAL KÖKTÜRK BOZAN

EMEĞİN DAYANIŞMA İNİSİYATİFİ BİLDİRGESİ VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

TEMEL İLKELER

1-        Sendikamızın tüzük ve ilkeleri doğrultusunda sınıf sendikacılığı ve demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun hareket edeceğiz.

2-        Emek ve demokrasi mücadelesi yürütürken ihraç olan arkadaşlarımızın, tüzüğümüz gereği, seçme ve seçilme hakkına saygı duyuyor ve KHK’lı arkadaşlarımıza yönelik dayanışma ve desteğin güçlendirilmesi ve geliştirilmesini savunuyoruz.

3-        Tüzüğümüzün 60. Maddesini bağlı kalarak, kadın üyelerimizin karar organlarına katılımını teşvik edecek, Sendikamızda eşit temsiliyet hakkını savunacağız.

BİLDİRGE:

EMEĞİN DAYANIŞMA İNİSİYATİFİ

Sendikamızın 11. genel kurulu, dünyada ve Türkiye’de emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırıların arttığı bir dönemde yapılmaktadır. Aynı zamanda bu dönem, işçi ve kamu emekçilerinin bu saldırılara karşı direniş ve mücadelesini yükselteceği bir dönem olacaktır.

Son yıllarda Eğitim-Sen’in örgütlenme ve mücadele alanlarında sorunlar yaşadığı görülüyordu. 15 Temmuz’dan sonra ise bu sorunlar daha da yoğunlaştı. KHK ile işten atmalar, sürgün ve çeşitli ceza biçimleri ile baskılar artarak devam ediyor. Bu saldırıların ve baskıların örgüt üzerinde olumsuz etkileri uzunca bir dönem yaşandı, yaşanıyor. Eğitim emekçilerinin karşı direnişi sonucu, yavaşta olsa bu sis bulutlarının dağıldığını, sendikanın kendini toparlama dönemine girdiğine tanıklık ediyoruz.

Sendikalar, içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunların yarattığı tahribatı doğru ve gerçekçi bir tarzda tespit etmezse, sorunlara yüzeysel yaklaşırsa, yaşanan sorunları çözemeyeceği ortadadır. Bunca yıllık deneyime rağmen Eğitim-Sen halen sendika içi sorunlarından arınmış bir örgüt değildir. Karar süreçlerine üyelerin katılımına engelleyen sorunlar devam ediyor, sendikal demokrasi tam anlamıyla yaşam bulmuş değil. Eylem ve etkinlikler eğitim emekçilerinin ihtiyaçlarına göre şekillenmiyor. Sendika ve işyeri arasındaki mesafenin açılması, sendika-siyaset ilişkisi ve siyasi partilerle yürütülen ilişkilerde sorunlar devam ediyor.

Sendikalar sınıf örgütleridir. Doğal olarak emekçilerin varlığıyla yaşam bulan organizmalardır. Bu organizmanın kalbi de iş yerleridir. İşyerlerinden kopuk bir sendikal anlayış varlığını sürdüremez. Eğitim emekçilerinin ülkede yaşanan siyasal, ekonomik, sosyal sorunlara nasıl baktığı çok önemlidir. Siyasi iktidar eğitim emekçilerini etnik, dinsel, siyasal, kültürel düşüncesine, yaşam biçimine göre kamplara ayırmaya çalışmaktadır. Eğitim-Sen sınıf örgütü olduğu gerçeğiyle bu kampın bir parçası olmamalıdır. Eğitim emekçilerinin düşünceleri, beklentileri, öncelikleri dikkate alınmazsa sendikal mücadelede gerileme yaşanması da kaçınılmazdır. İş yerlerini sendikaların kalbi olarak kabul ediyorsak, eğitim emekçilerinin sendikalarıyla ilgili konularda, karar süreçlerine katılmalarının önünü açmak zorundayız. Bunun yolu sendikal demokrasiyi tam anlamıyla yaşama geçirmektir.

Eğitim iş kolunda sorunlar artarak devam etmektedir. ‘’Ekonomik krizin etkileriyle eğitim emekçilerinin her geçen gün yoksullaşması,’’ ‘’gerici, ırkçı eğitim politikaları sonucu dini eğitimin yaygınlaştırılması, zorunlu din dersleriyle laik-bilimsel eğitimden hızla uzaklaşılması,’’ ‘’ezberci, sınav merkezli, paralı eğitim anlayışıyla eğitimin piyasaya açılması, kadın emekçilerine yönelik baskıların artması ’’ vb sorunlardan bir kaçıdır…

Bütün bu sorunların çözümü, eğitim emekçilerinin taleplerini ortaklaştırarak, buna uygun doğru ve birleşik mücadele hattı izleyerek gerçekleşebilir. Eğitim Sen kendi içinde yaşadığı sorunlardan biran önce kurtulmalıdır. Siyasi iktidarın ve türevlerinin Eğitim-Sen’e yaftalamaya çalıştıkları, toplumsal kutuplaşmanın bir parçasıymış gibi marjinal bir örgüt görüntüsünden bir an önce uzaklaşılmalıdır. Sendikaların sınıf örgütü olduğu gerçeğiyle buna uygun bir politika ve mücadele hattı oluşturulmalıdır.

Kadınlara yönelik cins ayrımcı baskıcı, sosyal yaşamdan tecrit etmeye yönelik politika ve uygulamalar devam etmektedir. Kadınların güçlendiği kendilerini her alanda ifade edebildikleri eşitliğin her alanda sağlandığı bir kadın mücadelesinin büyütülmesi gerekmektedir.

Kamu emekçilerinin işyerlerindeki gücüne dayanan, işçi ve emekçilerin ortak mücadelesinin sorumluluğunu omuzlayan bir Eğitim Sen ve KESK’in sınıf mücadelesi içindeki rolünü layıkıyla yapabilmesi, ayrım yapmaksızın bütün eğitim ve bilim emekçilerini birleştirmeyi hedefleyen örgütlenme ve mücadele merkezleri olması için her birimize görev ve sorumluluklar düşmektedir.

LAİK, BİLİMSEL. PARASIZ. ANADİLİNDE EĞİTİM İÇİN BİRLEŞELİM…

YÜRÜTME KURULU ADAYLARI

1.         HÜSEYİN KAYA

2.         BUKET ALTINOK

3.         ULAŞ YOLDAŞ BAZO

4.         ZÜMRÜT YÜKSEK

5.         SÜLEYMAN KAVUNCUOĞLU

6.         SİNAN BOZLAR

7.         EMİNE SONCU TUNÇ

DENETLEME KURULU ADAYLARI

1-        EKİN ÖZTÜRK GÜLTEKİN

2-        OKTAY BALKIR

4-        ÜMİT ÖZÇAY

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYE ADAYLARI

1-        SİBEL ALIÇ

2-        TURHAN ATMIŞ

3-        MURAT ÖZCAN       

GENEL MERKEZ ÜST KURUL DELEGE ADAYLARI

1-        ERDAL KARABULUT

2-        ÖZDEN DEVECİ

3-        HÜSEYİN KAYA

4-       AYŞEGÜL BAKKAL

5-        FATİH TOPRAK

6-        TEVHİDE ŞAHBAZ

7-        HÜSEYİN ASLAN

8-        ÖZGÜR ÖZCAN

9-        AYDIN TAN

10-      ÖMER FARUK İNEÇLİ

11-      MURAT ÖZCAN

12-      NİLGÜN DOĞAN

13-      İBRAHİM BENGÜL