Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

Filiz Kerestecioğlu: “Yanan Ormanlık Alanların İmara Açılmasın”

| 13:56
A+ | A-

Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu; Yanan Ormanlık Alanların İmara Açılmaması Hakkında Kanun Teklifi verdi.

Küresel iklim krizi, son yıllarda tüm dünyada orman yangını sayısında artışa neden oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verileri, orman yangınlarının yok ettiği alan miktarında 2021’in olağanüstü boyutta yıkıcı yıl olduğunu göstermektedir. Türkiye’de 2008 ila 2020 arası her yıl ortalama 20 bin 760 hektarlık alan yanarken, bu miktar son 8 ayda yüzde 755 artmıştır. 2021’in ilk 8 ayında 177 bin 476 hektar ormanlık alan küle dönmüş bulunuyor.

Yangınların genellikle turistik bölgelerde çıkması, yangınlara müdahale etmede ekipman yetersizliği sebebiyle geç kalınması yurttaşlarda, yanan alanların imara açılacağına ilişkin endişe yaratmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Bakanların yanan ormanların tarıma ve yapılaşmaya açılmayacağına, alanlarda tekrar ağaçlandırma çalışmaları yapılacağına dair beyanları endişeleri gidermemiştir.

Öncelikle bilim insanları, yanan ormanların insanların müdahalesi olmadan kendi haline bırakıldığında 2-3 yıl içerisinde tekrar canlanacağını ifade etmektedir. Bilinçsizce yapılan ağaçlandırma çalışmaları çoğu zaman sonuç vermemekte, fidanlar tutmamaktadır. Geçmiş dönemlerde Bodrum Güvercinlik Koyu’nda, Dalaman’da, Göcek’te, Marmaris’te yandıktan sonra imara açılmayacağı iddia edilen ormanların yerine otel inşa edilmiştir. Bu alanların neden imara açıldığı sorulduğunda ise ağaçlandırma çalışmalarının başarısız olması gerekçe gösterilmiştir. Geçmişte yaşanan örnekler, iktidarın yasal düzenlemeyle güvence altına almadan yanan alanların imara açılmaması hakkında verdiği sözlerin inandırıcılığını azaltmaktadır.

Anayasanın 168’inci maddesinde “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.” denilerek, ormanları koruma ve yeniden yetiştirme yükümlüğünün devlete ait olduğu açıkça ifade edilmektedir. Ancak aynı maddenin devamında “Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.” ifadesi orman özelliğini kaybetmiş alanların tarıma ve imara açılmasına olanak tanımaktadır.

Bu bağlamda 6831 Sayılı Kanun’a madde eklenerek, 2021 yılında yanan ormanlık alanların hiçbir koşulda imara açılmaması ve ormanlık alan statülerinin korunması yasal güvence altına alınmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 6381 sayılı Orman Kanunu’nda yapılan düzenleme ile yangına maruz kalan ormanlık alanların statülerinin değişmesi engellenerek bu alanların imara açılması engellenecektir.

MADDE 2-Kanun yürürlük tarihini içerir.

MADDE 3- Kanun yürütme maddesidir.

6381 SAYILI ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/8/1956 tarihli ve 6381 sayılı Orman Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE- Yangın sebebiyle ormanlık alanların statüleri değişmez. Yanan bölgeler tarım ve imara açılamaz.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

deneme