Bugün Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kararını duyurdu.

Gümrük beyannamesinin tescil tarihi mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulacak tutarı kesin belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları en geç söz konusu matrah unsuru muhasebe sistemine intikal ettirilmesinde ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar belirtilen süre içerisinde ödenmesine yönelik karar paylaşıldı.

Mahfi Eğilmez, Ekonomi 101: Enflasyon Mahfi Eğilmez, Ekonomi 101: Enflasyon

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ KARARI

Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannamelerinin  Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez.

İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannameleri hariç olmak üzere muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilir. Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde üç ay, gümrük kontrolü altında işleme rejiminde ise bir ay içerisinde rejimin kapatılması için, Serbest bölgelerde bulunan eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmesi halinde  belirtilen süre içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin bitirilmemesi halinde bu sürenin aşıldığı tarihten itibaren beyan sahibine işlem yapılır.

Ekonomik yönden ihtiyaç olması halinde, ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde geçici depolama yeri açma talebinde bulunan kişinin liman işleticisi olması, geçici depolama yeri için 10.000.000 TL tutarında teminat verilmesi, geçici depolama yerinin mutat yolların izlenmesi kaydıyla liman işleticisinin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ve limanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması şartlarıyla kapalı alan şartı aranmaksızın geçici depolama yeri açılmasına izin verilebilir.

Kararda geçici madde yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış başvurular için uygulanmaz. Hükümler Ticaret Bakanı tarafından yürütülür.

Resmi Gazete