Habere Güven

Son Dakika Hızlı Haber ve Güncel Gelişmeler

TTB COVID -19 İZLEME GRUBUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

A+ | A-

BASIN AÇIKLAMASI

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI İLE MÜCADELEDE BİLİM REHBER,  GÜVEN DUYGUSUNUN KORUNMASI ÖNCELİK OLMALIDIR

2019 yılının son günlerinde görülen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sağlık gündeminin ilk sıralarına yükselmiş ve hızlı bir yayılım göstererek Dünya Sağlık Örgütü’nün “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” (Public Health Emergency of International Concern) ilân etmesine neden olmuştur. Bu kapsamda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde hastalıkla mücadele açısından önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Aslında genel olarak bilinen bir virüs grubuna dâhil olan, ancak gerek yapı gerekse de hastalık tipi olarak yeni özellikler gösteren Yeni Koronavirüs Hastalığı, hızlı yayılımı nedeniyle endişe doğurmaktadır. Hastalık ve hastalanma süreci ile ilgili yeni veri ve bilgilerin ortaya çıkması, sürecin seyrini değiştirebilecek özellikler taşımaktadır. Bu noktada doğru ve bilimsel içerikli bilgilerin paylaşılması, kamu kurumlarının etkin ve işlevsel müdahaleleri, salgın yönetimi ve halk sağlığı önlemleri kritik önem taşımaktadır.

Gelişen süreç ülkemizi de ciddi bir risk altında bırakmıştır. Sağlık Bakanı’nın deyimiyle “risk kapıdadır”.  Konuyu ilk günlerden itibaren yakından izleyen TTB Merkez Konseyi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (KLİMİK) katkılarıyla hastalıkla ilgili kamuoyuna yönelik olarak hazırlanan “Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu”  başlıkla ilk bilgilendirme dokümanının ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün konu ile ilgili dokümanlarını web sayfasından paylaşmış, süreci yakından izlemiştir.

TTB, bu bilgilendirme faaliyetlerinin yanında ilgili uzmanlık derneklerinin de katılımıyla sürecin izlenmesi, değerlendirilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve öneriler geliştirilmesi amacıyla “TTB Yeni Koronavirüs Hastalığı İzleme Grubu” oluşturmuştur. TTB Merkez Konseyi, TTB Halk Sağlığı Kolu, TTB Aile Hekimliği Kolu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) temsilcilerinden oluşan grup çalışmalarına başlamıştır.

Gelinen noktada salgına hazırlıklı olmak için kamucu bir sağlık sistemi, modern tıbbın, aklın ve bilimin rehberliğinde yürütülen etkin bir salgın yönetimi öncelikli olmalıdır. Kamu otoritesinin bu konudaki çabalarının güçlendirilmesi, sağlık kurumlarının hazırlıklı olması ve kamuoyunun aydınlatılması konularında gereksinimin sürdüğü izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki salgın gibi olağan dışı durumlarla mücadele “olağan” sağlık sistemimizin özellikleriyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarında güven duygusunun korunması ve toplumda panik ortamının oluşturulmaması önceliklidir. Şeffaf bir sürecin işletilerek toplumun güvenini zedelemeyecek bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu güven duygusunun zedelemesine yol açan ve son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan popülist, yer yer şarlatanlığa varan, tıbbın gri alanlarını komplo teorileri ile kişisel çıkar mekanizmasına dönüştüren kişi ve kurumlara karşı tavizsiz bir tutum takınılmalıdır. Kimisi akademik titre de sahip kişilerin sürece verebilecekleri zararın katlanarak büyüyeceğinin bilinmesi gerekir. Ülkemizde bilimin gereklerinin, tıbbi etik başta olmak üzere toplumsal sorumluluğu gerektiren değerler öne çıkarılarak uygulanması esastır. Tıbbi etiği, bilimsel akıl ve kamusal yaklaşımı küçümseyen; rekâbet – verimlilik – kâra odaklanmış ticari anlayış ile dinsel hegemonyanın hurafelerini de barındıran mistik dünyasını önceleyen kişilerle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Bu mücadelenin RTÜK ve benzeri kurumların çeşitli cezaları ve “merkezi izin” mekanizmaları ile değil; üniversitelerde liyakatin esas alınması, medyanın toplumsal sorumluluk taşıması, ilgili kurumların mesleki denetiminin sağlanması ile gerçekleşeceğini savunuyoruz.

Toplumun bütün kesimlerinin aklın ve bilimin gerektirdiği tedbirlerin alınması konusunda aydınlatılması, uygun koruma ve tedavi süreçlerinin ülkemizde yaşayan herkes için ayrımsız ve eşit bir biçimde hayata geçirilmesi esastır. Hastalık ile ilgili en önemli risk grupları arasında yer alan sağlık çalışanları için koruyucu ekipmanlarının sağlanması konusunda herhangi bir aksaklık ve eksikliğin yaşanmamasını bekliyoruz.

Artık kapımızda olan COVID-19 salgınına karşı hem sağlık sistemimizin yanıt verme kapasitesini yükseltmek hem de yurttaşlarımızın alabileceği kişisel önlemlerle ilgili farkındalıklarını artırmak için TTB üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Yurttaşlarımıza çağrımız; panik yapmadan kişisel önlemlerini almaları ve bu konuda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Birliğimiz tarafından kurulan ‘TTB Yeni Koronavirüs Hastalığı İzleme Grubu’nun önerilerini yakından izlemeleri; doğrulanmamış haber kaynaklarına itibar etmemeleridir.

      Korunma açısından bazı önemli noktaların altını çizmek istiyoruz.

Hastalık, hasta kişilerin öksürmesi, aksırması ve hapşırması sonrası saçılan damlacıkların yoluyla sağlam kişilere bulaşmaktadır. Bu damlacıkların etrafa saçılması önlemeye çalışılmalıdır.

Genel bir önlem olarak kalabalık ortamlara girilmemeli, öksüren, aksıran ve hapşıran kişilerden en az 1 metre uzakta durulmalıdır.

Korunmada en etkin yöntem diğer birçok hastalıktan korunmada olduğu gibi el temizliğidir. Ellerin temiz olması, sadece Koronovirüsten değil, diğer tüm solunum yolarında hastalık yapan virüslardan korunmayı sağlar. Bu amaçla el temizliğine dikkat edilmesi, temiz olmayan ellerin göz, ağız ve buruna götürülmemesi çok önemlidir.

El temizliğinin sağlanabilmesi için eller sık sık, parmak aralarını, el sırtını, tırnakları ve başparmağı da içerecek şekilde sabunlarak en az 20 saniye süreyle yıkanmalıdır.

Maske kullanımı genel olarak öksürüğü olan kişiler için önerilmektedir. Bu anlamda sağlam bireylerin maske takmasına gerek yoktur. Maske kullanımı el temizliği ile birlikte yapılmadığında koruma sağlamamaktadır.

Sağlık çalışanları ve hasta kişilere bakan aile bireyleri ya da görevliler mutlaka maske kullanmalıdır. 

Yeni Koronavirüs Hastalığı’nın görüldüğü ülkelere ve bölgelere seyahat edenler ya da bu bölgelerden gelen kişilerle temas edenler ateş, öksürük, nefes darlığı yakınmaları olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. 28.02.2020

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

COVID -19 İZLEME GRUBU

 

 

deneme