### Tasarruf Tedbirleriyle İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yer aldı. Genelgede, kamu kaynaklarının azami tasarruf prensiplerine uygun şekilde kullanılmasının tüm kamu kurum ve kuruluşları için bir görev ve zorunluluk olduğu belirtildi.

### Kamu Harcamalarında Tasarruf ve Etkinlik Vurgusu

Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için çeşitli tedbirlerin alınması gerekliliği vurgulandı. Bu tedbirlerin uygulanması dikkatle takip edilecek, denetlenecek ve raporlanacak; aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak.

### Kapsam Dışında Tutulan Harcamalar

Doğal afetler, salgın hastalıklar, orman yangınları, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu harcamalar genelgenin kapsamı dışında tutulacak. Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalarak azami tasarruf anlayışıyla yürütülecek. Yıl ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.

### Taşınmaz Edinilmesi ve Kullanılması

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından üç yıl süreyle yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak ve bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak. Yeni lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesisler için de aynı kısıtlamalar geçerli olacak. Mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak ve kiraları rayiç bedellere göre yeniden belirlenecek.

### Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması

Kamu kurum ve kuruluşlarınca üç yıl süreyle yeni taşıt edinilmeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek. Kamu taşıtlarının yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla mevcut taşıtlar tasfiye edilerek yeni alımlar yapılabilecek. Ayrıca, belirli makamlar dışında yabancı menşeli taşıt kullanımı yasaklandı.

### Haberleşme Giderleri ve Personel Görevlendirmeleri

Kamu kurumları, haberleşme giderlerini azaltmak için çeşitli kısıtlamalar uygulayacak ve yazışmalar elektronik ortamda yapılacak. Hizmet içi eğitim, konferans ve benzeri faaliyetler uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yüz yüze yapılması zorunlu olanlar ise kamu tesislerinde düzenlenecek. Zorunlu yurt dışı görevlendirmelerde, tahsis edilmiş ödenekler aşılmayacak.

### Basın ve Yayın Giderleri

Laiklik Meclisi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusunda bulundu. Laiklik Meclisi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kamu kurumları, tanıtım amaçlı rapor, kitap, dergi gibi basılı yayınlar yerine elektronik ortamı kullanacak. Günlük gazete alımı ve görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. Ayrıca, zorunlu haller dışında üç yıl süreyle büro malzemesi, makine, teçhizat, bilgisayar ve donanım gibi demirbaş alımları yapılmayacak.

### Personel Giderleri ve Enerji Tasarrufu

Kamuda personelin etkin kullanımı sağlanarak, atıl personel oluşumuna izin verilmeyecek. Yeni kadro talepleri, personel azalmaları kadar olacak. Kamu personeli fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Enerji tasarrufu için LED dönüşümü ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Su kullanımında israfın önlenmesi amacıyla tasarruflu cihazlar tercih edilecek.

### Genelgenin Uygulanması

Her kademedeki yönetici, tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Genelge hükümleri, bakanlıklar, valilikler ve belediyelerde titizlikle izlenecek ve denetlenecek. Aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemler yapılacak. Ayrıca, genelgenin uygulanmasında doğabilecek tereddütleri gidermeye yönelik yetkiler, il özel idareleri için İçişleri Bakanlığı'na, belediyeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verildi.

Editör: Haber Merkezi