BU KARANLIK VE ÇİRKİN TEHDİTE KARŞI YARGIYI GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

Amedspor Kafilesine Yönelik Irkçı Saldırılara İlişkin Suç Duyurusu Yapıldı

Bursaspor ile Amedspor Kulübü futbol müsabakası öncesinde, dün ve buğun yaşananların nefret içerir ırkçı saiklerle gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin, Diyarbakır Barosu olarak suç duyurusunda bulunulmuş, önleyici tedbirlerin alınması hususunda talepte bulunulmuştur.

Müsabaka sırasında, Türkiye'nin dehşet derecede karanlık 1990'h yıllarında 17 bine yakın insan faili meçhul cinayetlerle katledilirken, cinayet aleti olan Beyaz Toros ve faillerinden paramiliter güçlerin sembol isimlerinin Bursaspor trübünlerinde posterleri sergilenmiştir.

İnsan hakları ihlallerinden sorumlu kamu görevlilerinin soruşturulamaması veya diğer

bir anlatımla suç ve cezadan bağışık kalması sorunu bütün ağırlığıyla devam etmektedir. 1990'lı yıllarda bölgede görev yapmış ve isimleri pek çok ağır insan hakkı ihlalleriyle birlikte anılan fail konumundaki devlet görevlilerinin cezasız kılınmasından alınan cesaretle, bir spor müsabakası sırasında Kürtlere tehdit unsuru olarak gösterilmektedir.

Irkçı, nefret içerir ve tehdit unsurunu yansıtan posterlerin asılması hususunda sorumluluğu bulunan faillerin önleyici güvenlik önlemlerin alınmamasından kaynaklı kolluk görevlileri açısından adli ve idari soruşturmanın başlatılmasını, hukuki sürecin Diyarbakır Barosu olarak takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Diyarbakır Barosu tarafından verilen suç dilekçesi

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKÂYET EDEN: Diyarbakır Barosu Başkanlığı

VEKİLİ:Av. Mehdi ÖZDEMİR, Lise Cad. Es-Şal Apt. No:3/8 Yenişehir/Diyarbakır

SUÇ: Halkı Kin ve Düşmanlığa AlenenTahrik veya Aşağılama( TCK m. 216/1,2), Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu(TCK 170) ; Hakaret Suçu(TCK 125); Görevi Kötüye Kullanma Suçu(TCK 257)

SUÇ TARİHİ: 04.03.2023

AÇIKLAMALAR:

Amedspor Kulübü TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele etmektedir. Bursa İlinde, 05.03.2023 tarihinde, Bursaspor ile Amedspor Klübü futbol müsabakasında, karşı karşıya gelecektir.

Müsabaka öncesi Amed SK idaricileri, teknik heyet ve futbolcuların kaldığı otel önüne gelen Bursaspor taraftarı olan şahıslarca, dakikalarca havai fişekler atılmış, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunulmuştur. ( https://twitter.com/AmedsporSK/status/1632279053775372288?s=20; https://twitter.com/UltrasTurkish/status/1632137057471430657?s=20; https://www.gazeteduvar.com.tr/bursada-amedspora-irkci-sloganlar-haber-1606725). Ekte ilgili haber içeriklerini sunuyoruz.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçu Açısından Açıklamalarımız:

Somut bir tehlike suçu olarak 5237 sayılı TCK’nın 216/1 maddesinde düzenlenen ve kamu düzenini, toplum huzurunu/barışını himaye eden, esas itibariyle nefret söylemini sınırlandırmayı hedefleyen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek suçu; halkı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik edilmesini cezalandırmaktadır.

Madde gerekçesinde de açıklandığı üzere; Suçu oluşturan “tahrik”, soyut saygısızlık ve reddin ötesinde, bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli olmalıdır. Fail sübjektif olarak da bu amacı gütmeli, halk kesimini kin ve nefrete tahrik etmelidir. Bu kapsamda salt yüz çevirme, soyut bir red veya saygısızlık ifade eden bir davranışta bulunma veya bu yönde sözler sarfetme, suçun gerçekleşmesi bakımından yeterli değildir. Fiilin suç teşkil etmesi için bunların ötesinde, ağır ve yoğun bir tarzda kin ve düşmanlığa tahrikin var olması gerekir. Diğer bir tabirle etkili bir şiddet çağrısı ya da nefret söylemi içermelidir.Failin fiili, adet ve şahıs olarak muayyen olmayan toplum kesimi üzerinde kin ve nefret duygularının oluşumuna veya mevcut duyguların pekişmesine etkide bulunmalıdır.

Kin ve düşmanlık; “husumet beslenen konuya karşı tasarlayarak zarar vermeye, öç almayı gerektirecek şiddette nefret duymaya yönelik hareketlerin zemini oluşturan psikolojik bir hal” olarak açıklanabilir, “kin ve düşmanlık” ibaresinin anlamı da dikkate alındığında sadece “şiddet içeren ya da şiddet tavsiye eden tahrikler” madde kapsamında değerlendirilebilecektir.

Türk Ceza Kanunun 216. maddesinde yer alan düzenleme, doğrudan ifadenin içeriğini hedefe alarak bir sınırlama öngörmemektedir. İfadenin iletişimsel etkisinin muhatapları üzerinde yarattığı varsayılan etkiyi değil, somut vakıada kullanılan ifadenin yaratmış olduğu etkiyi dikkate almaktadır.

Şüpheliler tarafından dakikalarca Amed SK idaricileri, teknik heyet ve futbolcularına yönelik hakaret içerir söylemlerle, ırkçı ifadelerde bulunulmuştur. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ile kamu güvenliği açısından tehlikeli olan kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya halkın bir kesimini belirli nedenlerle alenen aşağılama ya da halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama yasaklanarak, toplum içinde çıkacak kargaşa ve huzursuzluk engellenmek istenmiştir. Nitekim bu suç tipi, toplumun bir kesiminin, diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlık beslemesini önlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda, şüphelinin söylemleri gözetildiğinde, yaygın ve sistematik bir şekilde Amedspor Kulübüne yönelik yaygın ve sistematik bir şekilde ayrımcı ve nefret içerir söylemlerde bulunulmakta, şüpheliler tarafından da aynı mahiyette söylemlerde bulunulmuş olup TCK’nın 216. Maddesi kapsamında şüphelilerin cezalandırılması gerekir.

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Açısından Açıklamalarımız

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu; kişilerin hayatları, vücut bütünlükleri ve malvarlıklarına yönelik tehlikeli bazı fiilleri cezalandırarak insanların huzur ve güven içerisinde sosyal yaşamlarının genel güvenliğini temin etmeye çalışan bir tehlike suçudur.

Havai Fişek’in kullanılmasının bulunulan yerin mülki amirliğinden dilekçe ile izin talebinde bulunması, akabinde havai fişek kullanımı ile ilgili yeterlilik belgesi bulunan yetkili kişilerce, havai fişek atılacak yerin çevresinde yanıcı, yakıcı ve patlayıcı madde bulunmayacak şekilde gerekli çevre emniyeti ve güvenliği alındıktan sonra kullanılması gerektiği mevzuatla düzenlenmiştir. İzinsiz yapıldığı tespit edilen havai fişek kullanımının “TCK Madde 170 Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan adli işleme tabi olduğu açıktır. Şüphelilerce,  Amed SK idaricileri, teknik heyet ve futbolcularının kaldığı otel önünde, izinsiz bir şekilde havai fişek kullanılmış, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu işlenmiştir. Bu kapsamda, şüphelilerin tespitiyle birlikte, cezalandırlmaları gerekir.

Hakaret Suçu Açısından Açıklamalarımız

TCK’nın 125. Maddesi gereğince, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişinin cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Şüpheliler tarafından, Amed SK idaricileri, teknik heyet ve futbolcularına yönelik olarak, hakaret içerir söylemlerde bulunulmuştur. Bu husus, https://twitter.com/AmedsporSK/status/1632279053775372288?s=20; https://twitter.com/yirmiucderece/status/1632154668125114372?s=20; https://twitter.com/ItalyanKrd4/status/1632304305318383616?s=20 sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım içeriklerinden görülmektedir. Şüphelilerce, hakaret içerir söylemlerde bulunması nedeniyle, TCK’nın 125. Maddesi gereğince yargılanarak cezalandırılmaları gerekir.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Açısından Açıklamalarımız

6222 Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 1. Maddesi hükmü gereğince, “müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir.”  2. Madde kapsamında, müsabaka öncesini de kapsayacak şekilde genel önleyici güvenlik önlemlerinin alınmasını, şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin hususlardaki görev ve sorumlulukların bulunduğu belirtilmiştir. 

Müsabaka öncesinde, Bursa İline gelen Amedspor futbolcuları, teknik heyet ve yöneticilerinin güvenliğinin sağlanması, olası tehlikelerler karşısında önleyici idari kolluk görevlilerinin önlemleri alması görevlerinin gereğidir. Bu kapsamda, müsabaka öncesi otelde konaklayan Amedsporlulara ilişkin, yukarıda ayrıntısıyla belirttiğimiz üzere, suç teşkil eden hakaret tehdit ve genel güvenliği tehlikeye sokan eylem ve davranışlarla söylemler karşısında hareketsiz kalınması, şüphelilerin fiil ve söylemlerini önleyici tedbirlerin alınmaması, adli açıdan suç teşkil eden eylem ve söylemlere ilişkin şüpheli tespitiyle birlikte, adli tahkikata başlanılmaması hususları nazara alındığında görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen güvenlik amiri ve ilgili kolluk görevlilerinin TCK’nın 257. Maddesi gereğince yargılanmaları ve cezalandırılmaları gerekir.

6222 Sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince, “Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir.” Hususu belirtilmiştir. Şüpheliler tarafından müsabaka öncesi, hakaret, tehdit ve nefret içerir ırkçı söylemlerde bulunulması, havai fişek kullanmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye atmaları hususu gözetildiğinde, 6222 sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince, şüphelilerin kimlik tespiti yapılmak suretiyle seyirden men cezası verilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklandığı üzere şüphelilerin hakkında soruşturma başlatılmasını ve cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

Diyarbakır Barosu Vekili

Av. Mehdi ÖZDEMİR

E imzalıdır.

Ek:

1. Haber içerikleri

Editör: Haber Merkezi