Laiklik Meclisi hilafetin ve Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'nun çıkarıldığı 3 Mart’ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlamayı karar altına almış, 2023 yılı sonunda bu kararını kamuoyu ile paylaşmıştır.

100 yıl önce atılan bu büyük adımın, gücünü aldığı kaynak ise laikliktir. Çünkü laiklik yurttaşlığın temelidir. Bu temel, daha ileri gitme hedefi, eşit ve özgür bir topluma doğru yürüme kararlılığıdır. Onurlu yaşam hakkına, uygarlık hakkına sahip çıkmaktır. Laiklik özgürlüktür.

1924’te atılan bu büyük adımın 100. yılında karşı devrim de son düzlüğüne girmiştir. TBMM’nin ve Anayasa’nın yok sayıldığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve yeni bir Anayasa ile laikliğin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği bir tabloda bir yandan da yoksullukla çaresiz bırakılan toplumumuz, gericilikle teslim alınmak istenmektedir.

Zeigarnik Etkisi: Bir Yarım Kalmışlık Sendromu Zeigarnik Etkisi: Bir Yarım Kalmışlık Sendromu

Ancak, ülkemizin ilerici birikimi bu karşı devrim saldırısını dirençle püskürtecek, eşit ve özgür bir geleceği laiklik ile birlikte kuracak iradeye sahiptir.

Laiklik Meclisi bu iradeden güç alarak kurulmuş ve yoluna devam etmektedir.

3 Mart Laiklik Gününde hilafet ve şeriat sevdalılarına, tarikat ve cemaat boyunduruğuna, Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına karşı, onurlu yaşam hakkımıza ve onun temeli olan laikliğe sahip çıkmaya devam ediyoruz.

İlerici, yurtsever bütün kitle örgütlerini ve yurttaşları bu iradenin parçası olarak Laiklik Günü'nü kutlamaya davet ediyoruz. 3 Mart 2024, Pazar günü saat 14.00’da, Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası, Teoman Öztürk Salonu'nda buluşuyoruz.

3 Şubat 2024

Laiklik Meclisi

Editör: Haber Merkezi