Hırsızlık ve Yağma Suçlarına İlişkin Gözaltı Süresi 4 Güne Çıkartıldı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı Kararıyla Gözaltı Süresi İçin Ek Olarak 3 Gün Daha Alınabilecek.

Kararname Hükümleri Şu Kapsamda Yürürlüğe Konuldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)

06 Şubat 2023 (bu tarih dâhil olmak üzere) tarihinden itibaren 06 Nisan 2023’e kadar (bu tarih dhil) yargıda yasal sürelerin bir kısmı durdurulmuştur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Madde 2- Kararnamede durdurulması hükme bağlanan süreler:

-        Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;

-        6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (cevap, itiraz, istinaf, temyiz vb.),

-        4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (cevap, itiraz, istinaf, temyiz vb.) ve

-        12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (cevap, itiraz, istinaf, temyiz vb.) ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile

-        Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler

-        Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler

İstisna tutulan (işlemeye devam edecek )süreler:

-        Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,

-        5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler

-        6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

-        TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunda düzenlenen süreler

Uygulanmasına ilişkin kişi ve konu ve süre sınırlamaları:

Gerçek ve tüzel kişiler yönünden:

·       Bu madde hükmü, 6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından ülke genelinde uygulanır.

·       1 aylık uygulama: Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilmeyen iller olan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi yada ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu madde hükmü söz konusu kişiler bakımından 6/3/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır.

Avukatlar yönünden:

·       Olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna 6/2/2023 tarihi itibarıyla kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından ülke genelinde uygulanır.

·       1 aylık uygulama: Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu madde hükmü, söz konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından 06/02/2023 (bu tarih dahil) ülke genelinde uygulanır.

Başlatılan işlemler olması halinde sürelerin durdurulması olanağından yeniden faydalanma imkanı bulunmaması

Kararnamenin 2. Maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar, yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler aleyhine icra ve iflas takibi, taraf ve takip işlemi ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemleri yapabilir. Bu imkandan yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar, işlemi başlattığı tarihten itibaren ve işlem kapsamındaki birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.

Madde 3- Yakalama Emrinin Yerine getirilmesi

Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde bulunan sulh ceza hakimlikleri veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama üzerine yakalanan kişinin en geç 24 saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılmaması ve sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılmaması durumunda bu kişinin yakalandığı yer sulh ceza hakimi veya mahkemesi tarafından sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.

Madde 4- Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde olağanüstü hal süresince gözaltı süresi ile tutukluluğun ve tahliye taleplerinin incelenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149) suçlarında gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren dört günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.

Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi dosya üzerinden karara bağlanabilir. Tahliye talepleri, tutukluluğun incelenmesiyle birlikte karara bağlanabilir.

5271 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca yapılan tutukluluğun incelenmesi, bir defaya mahsus olmak üzere altmış günlük süreyle resen yapılır.

Ekran görüntüsü 2023-02-11 183004

Ekran görüntüsü 2023-02-11 183024

Ekran görüntüsü 2023-02-11 183045

Editör: Haber Merkezi