Yıldırım Kaya; "Devlet Memurları Kanunu ile Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılması için kanun değişiklik teklifini TBMM Başkanlığına sundum.”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; “Öğretmenlik mesleğini basamaklandıran uygulamaya son verilmesi ve tüm öğretmenlerimizin derece/kademesine göre maaşlarında iyileştirme yapılması için Devlet Memurları Kanunu ile Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılması için kanun değişiklik teklifini TBMM Başkanlığına sundum.”

Yıldırım Kaya; Kanun teklifi değişikliğini ve gerekçesini şu şekilde açıkladı.

GENEL GEREKÇE

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu 31750 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile eğitim ve ülke kamuoyunda çeşitli tartışmalar başlamış, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu süreçte yaptığı çalışmalar ise eğitimciler tarafından kaygıyla izlenmektedir. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin asli bileşenleri ve sendikaların görüşünü almadan, masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir.

Bu kanun, öğretmenlerin ve sendikaların iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmıştır. CHP Grubu olarak TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na davet ettiğimiz eğitim sendikaları temsilcileri, kanunun taleplerini karşılamadığını, kariyer basamaklarını istemediklerini ifade etmelerine rağmen, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” yasalaştırılmıştır. CHP Grubu olarak verdiğimiz önergeler de dikkate alınmamıştır

CHP olarak 23 Kasım 2018 tarihinde TBMM Başkanlığına verdiğimiz “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi” raflarda bekletilerek TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na getirilmemiştir.  .

Anayasa Mahkemesi CHP’nin itirazını esastan görüşme kararı almışken; Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik yayınlayarak öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik sınavına girebilmek için 180, başöğretmenlik sınavına girebilmek için de 240 saatlik bir program hazırlanmış; yaz tatili sürecinde bu programların istekli öğretmenler tarafından izlenmesi sağlanmıştır. Videoları izlemeyenlerin sınava girişine de izin verilmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu programa göre 19 Kasım’da ise uzman ve başöğretmenlik sınavı yapılacaktır.

Öğretmenlik mesleği ile ilgili tüm hususlar bu kanunda düzenlenmesi gerekirken, sadece ilk atamalar ve kariyer basamakları düzenlenmiştir. Kanun 13 maddeden oluşmaktadır. 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak ise 150 maddeden oluşmaktaydı. Bu nedenle yürürlükte olan 7354 sayılı Kanunun kapsam açısından meslek kanunu olma özelliği bulunmamaktadır.

Eğitim emekçileri siyasi iktidarın ve MEB’in yanlış uygulama ve tutumlarını sorgulayarak uygulamalara sık sık itiraz etmekte, sendikaları aracılığıyla da hakkını aramaktadır. Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesi asla kabul edilebilecek bir uygulama değildir. Tüm eğitim emekçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışması ivedi biçimde hayata geçirilmelidir.

7354 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde “Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir…” denmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere öğretmenlik özel bir ihtisas mesleğidir ve kariyer basamaklarına ayrılması doğru değildir. Aynı işi yapan kişilerin farklı unvanlarda ve farklı ücretlerle çalışması hukuki açıdan sorunludur. Tüm öğretmenler uzmandır ve bu doğrultuda uygulama yapılmalıdır.

Kapsamlı ve bütüncül bir Öğretmenlik Meslek Kanunu, tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını, sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye almak zorundadır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı, meslek kanunu konusunda ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966’da kabul edilen “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı”na uygun düzenlemeler yapmalıdır.

Kanun teklifimiz ile öğretmenlik mesleğini basamaklandıran uygulamaya son verilmektedir. Tüm öğretmenlerimizin derece/kademesine göre maaşlarında iyileştirme yapılmaktadır. 7 ila 9 uncu dereceden aylık alanların gelirlerinde bin 901 lira, 4 ila 6 ncı dereceden aylık alanların gelirlerinde 3 bin 169 lira, 1 ila 3 üncü dereceden aylık alanların gelirlerinde 4 bin 437 lira artış sağlanmış olacaktır.

 MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Eğitim iş görenlerinin kıdeme göre maaşlarında artış sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Birinci maddede yapılan değişiklik ile öğretmenlerin kıdeme göre maaşlarında artış sağlanmış bu nedenle öğretmenlik mesleğini basamaklandıran düzenlemeye ihtiyaç kalmamıştır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

 DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin  “II – Tazminatlar” kısmının “B – Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünün 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;

Çay Mahallesi İlkokulu’ndaki Öğrenciler ‘Kitobüs’le Tanıştı Çay Mahallesi İlkokulu’ndaki Öğrenciler ‘Kitobüs’le Tanıştı

a) 1 ila 3 üncü dereceden aylık alanlar için % 140'ına,

b) 4 ila 6 ncı dereceden aylık alanlar için % 100'üne,

c) 7 ila 9 uncu dereceden aylık alanlar için % 60’ına”

MADDE 2- 3/2/2022 tarih ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik ve öğretmenlik olarak sınıflandırılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımını tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür.