İstanbul Milletvekili Keziban KONUKCU KOK, İstanbul’daki Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesinde sistematik hale gelen hak gasplarına karşı işçilerin başlatmış oldukları direnişlerine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na soru önergesi verdi.

Keziban KONUKCU KOK, soru önergesinde şu ifadelere yerverdi.

21 yıllık AKP iktidarı hedefine aldığı temel işçi haklarına ve çalışma yaşamı hukukuna yönelik sistemli saldırılarını sürdürmeye devam etmektedir. Sosyal devlet ilkesi gereği görevi çalışan işçilerin haklarını gözetmek olan devlet, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin maliyet unsuru olarak görülmesi nedeniyle son derece yetersiz olan inşaatlarda emekçilerin haklarını gasp ederek servet biriktiren, işledikleri suçlara rağmen hiçbir surette yargılanmayan patronlara teşviklerle, hibelerle, milyarlarca liralık vergi afları ile sömürü çarkının her geçen gün daha da derinleşmesine katkı sunmakta, işçilerin haklarının gasp edilmesine, ücretlerinin verilmeden çalıştırılmalarına ya da kıdem tazminatları verilmeden işten çıkarılmalarına göz yummakta, işçileri iş kanunu ve çeşitli sözleşmelerle güvence altına alınmasına rağmen gasp edilen kazanılmış haklarını alabilmek adına eylemler yapmaya itmektedir.

Nitekim, işçilere yönelik hak gasplarıyla anılan ve ağır çalışma koşullarından dolayı geçtiğimiz yıl içerisinde iki çalışanın intihar ettiği ana firmaların Emlak Konut GYO Ve Limak Holding olduğu İstanbul’daki Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesinde sistematik hale gelen hak gasplarına karşı 9 Ekim tarihinde DEV YAPI-İŞ ve İNŞAAT-İŞ sendikaları ile oturma eylemi başlatan inşaat işçileri direnişleri boyunca kolluk kuvvetleri kalkanları ile birlikte abluka altına alınmışlar, sendikacılar ile birlikte defalarca darp edilerek ters kelepçe işkencesi ile göz altılara maruz kalmışlardır.

Ücretlerin gecikmeli olarak ödenmesi, kurtlu yemekler verilmesi, koğuşlardaki su kesintileri, tahta kurusu bulunan yatakhanelerde yatırılmaları, işçinin haklı fesih hakkından doğan tazminat alacaklarının taşeron firma tarafından ödenmek istenmesine karşın ana firmanın bu duruma emsal teşkil edeceği düşüncesi ile itiraz ederek ödenmesini engellemesi, ücretlerinin bir kısmının elden ödenmesi gibi sorunlara karşı 1 haftadır şantiyede direniş nöbetinde olan işçiler direnişlerinin 7. gününde seslerini duyurabilmek amacıyla Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesinin 5. katına çıkarak eylemlerine devam etmektedirler.

Görüldüğü gibi işçilerin eylemleri yasalara uyulmadığını ifşa etmekte, suç duyurusu niteliği taşımaktadır. İşçilere müdahale değil, hak ihlallerine müdahale edilmesi devletin görevidir.

Emrah Kozay;  Mutlu bir Seyhan için çıktığımız bu yolda en büyük gücümüz sizlersiniz Emrah Kozay; Mutlu bir Seyhan için çıktığımız bu yolda en büyük gücümüz sizlersiniz

 

Bu bağlamda;

 

1-      İstanbul’daki ana firmaların Emlak Konut GYO ve Limak Holding olduğu Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesinde çalışan işçilerin talepleri ve yapmış oldukları eylemler bilginiz dahilinde midir?

2-      Direnişlerinin 7. gününde seslerini duyurabilmek amacıyla Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesinin 5. katına çıkarak eylemlerine devam eden işçilerin başlarına gelebilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda Limak Holding ve Emlak Konut ile birlikte Bakanlığınız da sorumluluk alacak mıdır?

3-      İstanbul’da Emlak Konut GYO ve Limak Holdinge bağlı Finans Merkezi Merkez Bankası şantiyesinde direnişte olan ve ters kelepçe işkencesi ile göz altına alınan işçiler bilginiz dahilinde midir?

4-      Ağır çalışma koşulları ile birlikte gasp edilen haklarını alabilmek amacıyla direniş yapan inşaat işçilerine hukuka aykırı bir şekilde kolluk güçlerince uygulanan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanlığı ile herhangi bir temasta bulunulmuş mudur? Bulunulmadı ise gerekçesi nedir?

5-      İşçilerin İş Kanunundan doğan alacakları ile ilgili uğradıkları mağduriyetleri gidermek adına Bakanlığınızca bir girişimde bulunulacak mıdır?

6-      Adı geçen işyerlerinin hak ihlalleri uygulamaları Bakanlığınıza bağlı iş müfettişleri tarafından araştırılmış, soruşturulmuş mudur?

7-      Emlak Konut GYO ve Limak Holdinge bağlı Finans Merkezi Merkez Bankası’nda çalışan işçilerin kanundan ve toplu sözleşmeden doğan haklarını açıkça ihlal eden işverenin hak ve hukuk dışı uygulamaları karşısında Bakanlığınızca bir girişimde bulunulacak mıdır?

8-      İş yasasının 32. maddesi gereği 10 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde tüm ücret ve parasal ödemelerin banka kanalıyla yapılması zorunlu olduğu halde elden ücret ödeme işlemi gerçekleştiren adı geçen firmalar neden denetlenmemiş ve bu durum ortadan kaldırılmamıştır?

9-      Adı geçen işverenlerce ücretlerin bir kısmının elden ödendiğine ilişkin işçi beyanları ihbar kabul edilerek bu şekilde vergi kaçıran şirketlere karşı bir işlem başlatılması yönünde herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?  

10-  İşverenin Anayasa, yasalar, uluslararası sözleşmeler ve ILO normları çerçevesinde hareket etmesi için Bakanlık olarak bir girişimde bulunulacak mıdır?

11-  Bakanlık olarak güvenceli, insan onuruna yakışan iş, ücret ve sendikal hakların olduğu bir iş yaşamının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?

12-  Cengiz, Kalyon, Limak ve Kolin’in yaptığı bütün işlerde, üstlendiği projelerde benzer sorunların çıktığı bilinmektedir. Bunun sonucu olarak bu firmaların üstlendiği projelerde denetimlerinin arttırılması amacıyla Bakanlığınız tarafından bir çalışma planlanmış mıdır? Planlamışsa içeriği nedir? Planlanmamışsa nedeni nedir?