Hekimler Birliği Sendikası, AHEF, Tabip Sen, ve AHESEN'den deprem ile ilgili basın açıklaması yayımladı, açıklamada "Ülkemiz için deprem bölgesindeki her türlü planlama ve organizasyona katkı sunmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

YASLARINI TUTMAYA, AİLESİNİ KORUMAYA, YARALARINI SARMAYA ÇALIŞAN DEPREMZEDE TIP ve DİŞ HEKİMLERİ ile SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN;

A.Öncelikle:

1 - İdari izinlerin, fiziksel ve ruhsal travma sebebiyle tıbbi standartlar çerçevesinde en az 1 aya tamamlanarak, en azından 6 Mart 2023 tarihine devam ettirilmesi gereklidir.

2-Çalışmalarda gönüllülük esas alınmalıdır.

3-Deprem sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan, afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri kabul edilmelidir.

4-Bölgede görev yapmaya devam eden hekim ve sağlık çalışanlarının çocuklarının okul, kreş gibi bakım ve eğitim ihtiyaçları karşılanmalıdır.

B.Depremzede hekim ve sağlık çalışanlarının mali kayıpları ile sekonder bir zarara uğramalarının engellenmesi için:

5-Teşvik ve destek gibi tüm ek ödemeler, 2 yıl boyunca tavan ücretten verilmelidir.

6-Tüm   ek ödemeler, 2 yıl boyunca hiçbir sebep adı altında kesilmemelidir.

Saman nezlesi: Neden bazı insanlar bundan muzdaripken diğerleri bundan muzdarip değil? Saman nezlesi: Neden bazı insanlar bundan muzdaripken diğerleri bundan muzdarip değil?

7-Günlük mesailer 24 saat üzerinden hesaplanmalıdır.

C.İdari izinler tamamlandıktan sonra depremzede Hekim ve sağlık çalışanlarının görevlendirilmesinde:

8-2023/5 sayılı 15 Şubat 2023 tarihli ve "Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına YönelikTedbirler" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda; idari izinli sayılma, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulleri uygulanmalıdır.

9-Depremzede hekim ve sağlık çalışanları yerine öncelikle afet bölgesi dışından gelen gönüllülere, sonra gönüllü depremzedelere görev verilmelidir.

10-Birinci ve ikinci derece yakınlarını kaybeden depremzede hekim ve sağlık çalışanları, en az 1 ay süreyle görevlendirmelerden muaf tutulmalıdır.

11 - Kronik hastalığı bulunan 55 yaş ve üzeri hekim ve sağlık çalışanları, görevlendirmelerden muaf tutulmalıdır.

12-Hamile veya 12 yaş altında çocuğu bulunan Hekim ve sağlık çalışanları, görevlendirmeden muaf tutulmalıdır.

13-Her iki eş de kamu görevlisi ise eşlerden sadece birisi görevlendirilmelidir.

D. Aile hekimliği işleyişinde, özellikle nüfus göçü ve hasarlı binalar sebebiyle:

14-Depremzede aile hekimlerine tayin hakkı verilmelidir. Bu kapsamda, il içi aile hekimliği yerleştirme işlemlerinde halen aile hekimi olarak çalışıyormuş gibi işlem tesis edilerek, bulunduğu gruptan yerleştirme işlemlerine kabulleri sağlanmalıdır.

15-Soğuk zincir ihtiyacı bulunan aşı ve diğer tıbbi malzemeler, ilçe sağlık müdürlüklerinin sorumluluğunda sağlanmalıdır.

16-Kamu ve özel tüm ASM'ler, Bakanlığın yapacağı, standart, depreme dayanıklı binalara taşınmalıdır.

17-Binası yıkılan veya depreme dayanıklı olmayan aile sağlığı merkezleri, Bakanlık tarafından temin edilmelidir.

18-Zarar gören ASM eşya ve malzemeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeli veya cari gider ödeneği 1 yıl boyunca 2 kat olarak ödenmelidir.

19-Hak edişler 2 yıl boyunca 4000 nüfus üzerinden olmalı ve göçlerden dolayı nüfusları 1000 kişinin altına düşse bile sözleşmeleri feshedilmemelidir.

20-Cari gider ödeneği 2 yıl boyunca tavandan verilmelidir.

21 - Destek ve teşvik ödemeleri 2 yıl boyunca tavandan verilmelidir.

22- 2 yıl boyunca kira alınmamalı, performans kesintilerinden muaf tutulmalıdır.

D.Diş hekimliğinde, genel vakaların elektif oluşu ve hasarlı binalar sebebiyle:

23-MHRS randevuları kaldırılarak, triyaj sistemine geçilmelidir.

24-Dönüşümlü çalışma gibi esnek mesai usulleri uygulanmalıdır.

E.Hekim ve sağlık çalışanı görevlendirmeleri ile sağlık hizmeti sunumunun işleyişi konusunda:

25-Depremden etkilenen bölgelerde görevlendirilecek gönüllü Hekim ve sağlık çalışanlarının, sayı ve dönem gibi planlamaları önceden ilan edilmeli ve talepler bu doğrultuda toplanmalıdır.

26-Gönüllü çalışacak Hekim ve sağlık çalışanlarına öncelik verilerek, yıllık izin kullanmaları veya vekalet bırakmaları talep edilmemelidir.

27-Pandemi döneminde olduğu gibi Ülkemiz genelinde sağlık hizmetlerinde belirli sınırlamalara gidilmelidir.

28-Sağlık kurumları için çok hızlı bir hasar tespit çalışması yapılmalı, artçı depremlere dayanıksız olacak sağlık kurumlarında hizmet verilmemeli ve sağlık hizmeti sunumu için konteyner veya çadır şeklindeki; sağlık birimleri, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler, hizmete açılmalıdır.

29-Bölgedeki görev yapan tüm hekim ve sağlık çalışanlarının mesaileri 24 saat üzerinden hesaplanmalıdır.

30-Bölgeye giden hekim ve sağlık çalışanlarının mesailerinin hesaplanmasında yol durumu gözetilmelidir.

31-Acil cerrahi branşlar hekim ve sağlık çalışanları ile kan, tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacı giderilmelidir. Soğuk zincir ihtiyacı bulunan aşı ve diğer tıbbi malzemeler, ilçe sağlık müdürlüklerinin sorumluluğunda sağlanmalıdır.

32-Afet bölgesindeki acillerin kapasitesi güçlendirilmeli ve hasta şevkleri özenle koordine edilmelidir.

33-Hekim ve sağlık çalışanlarının barınma, beslenme, dinlenme ve kişisel hijyenlerinin sağlanması için gerekli olanaklar oluşturulmalıdır.

34-Hekim ve sağlık çalışanlarının verimli hizmet sunabilmeleri için dinlenmeleri ve dönüşümlü çalışmaları sağlanmalıdır.

35-Afet bölgesinde güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Acil durum olmadıkça, güvenliği sağlanmayan bölgelere Hekim ve sağlık çalışanı gönderilmemelidir.

36-Hayatını kaybedenlerin kayıt altına alınması, cenazelerin korunması için yeterli sayıda ceset torbası ve soğuk hava deposu temin edilmelidir.

37-Yakınlarını arayanlara için hekim ve sağlık çalışanı dışındaki görevlilerden oluşacak kayıt ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

38-Sağlıkla ilgili sendika, oda ve dernekler gibi sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılmalı ve karşılıklı bilgi akışı sağlanmalıdır.

Türk Hekimleri olarak;

Depremden zarar gören tüm halkımıza ve meslektaşlarımıza her türlü maddi ve manevi destek sunmaya devam ediyoruz ve yukarıdaki önerilerimizin dikkate alınmasını istirham ederiz.

Bakanlığımız tarafından yapılan planlama ve çalışmalara dair tarafımıza bilgi verilmesi ve karşılıklı işbirliğimiz, yürütülecek çalışmalara daha fazla ve etkili destek sunmamıza katkı sağlayacaktır.

Ülkemiz için deprem bölgesindeki her türlü planlama ve organizasyona katkı sunmaya hazır olduğumuzu,

Saygılarımızla bir kez daha ifade ediyoruz.