HÜSEYİN KAYA; LAİK EĞİTİMİ VE LAİK YAŞAMI SAVUNUYOR, EŞİT YURTAŞLIK TALEP EDİYORUZ!

WhatsApp Görsel 2023-09-16 saat 17.43.39ed

Adana'da Emek ve Demokrasi Güçleri Atatük Parkında Yüzlerce Yurttaşın Katılımıyla Eylem Gerçekleştirdi.

Katılımcı kurumlar adına basın açıklamasını Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya

Eğitim sisteminin ve toplumsal yaşamın bütün alanlarını dini kural ve değerler doğrultusunda yeniden biçimlendirmek isteyen siyasi iktidar ve Millî Eğitim Bakanlığı, laik eğitim ve laik yaşama açıkça meydan okuyan adımlar atmayı sürdürmektedir.

Bugüne kadar eğitim alanında Millî Eğitim Bakanlığı ile başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, dini vakıf ve dernekler arasında çok sayıda iş birliği protokolü imzalanmış, okullar dini dernek ve cemaatlerin temel faaliyet alanları halinde getirilmiştir. Geçtiğimiz yıllar içinde eğitimi dinselleştirme süreci adım adım ilerlerken, doğrudan laik eğitimi ve laik yaşam tarzını hedef alan uygulamalar her geçen gün artmaktadır.

WhatsApp Görsel 2023-09-16 saat 17.43.38

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullar ve imam hatip okulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı il/ilçe spor müdürlükleri/Gençlik merkezleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Gençlik Merkezleri iş birliğinde yürütülmekte olan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında bir süredir ülke çapında toplantılar yapılmakta ve çeşitli kararlar alınmaktadır.

Dini ve manevi değerleri merkeze alan ÇEDES Projesi, laik-bilimsel eğitim anlayışına ve pedagoji bilimine aykırı bir içerikte hazırlanmıştır. ÇEDES ile vaiz, imam hatip ve Kur’an kursu öğreticilerinin, İlahiyat Fakültesi mezunlarının eğitim kurumu olan okullarda ‘manevi danışman’ olarak görev yapmalarının önü açılmış, başta İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere, çeşitli illerde görevlendirmeler yapılmıştır. 

Manevi danışmanlarla öğrencilerin okul dışında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarında buluşmaları, okullardaki koordinatör öğretmen ve Gülen cemaatinin “abla ve ağabeyleri” gibi koordinatör öğrencilerle dini telkinler yapan “değerleri eğitimi” çalışmalarına katılmaları hedeflenmektedir. ÇEDES projesi üzerinden öğrencilerin dinci tarikat ve cemaatlerin kucağına itilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir.

WhatsApp Görsel 2023-09-16 saat 17.43.36lk

ÇEDES Projesi iktidarın eğitim sistemini siyasal-ideolojik çizgisi ve dini-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme hedefinin son örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasi iktidarın, bugüne kadar yaptığı gibi, din ve inanç alanı gibi son derece hassas bir konuda “tek din, tek mezhep” yaklaşımıyla hareket ederek okullarda öğrencilere belli bir dinin ve mezhebin etrafında şekillenen ‘manevi değerleri’ aktarmak istemesi kabul edilemez.

Laiklik ilkesi ve laik eğitim, toplumdaki farklı inanç, farklı mezhep, farklı kimlik, farklı cinsiyet ve cinsel kimlikler ile inananlar ve inanmayanların bir arada barış içinde yaşayabilmeleri için son derece önemlidir.

GÜLBEN ERGEN, ÜST ÜSTE 3 ANAOKULU AÇILIŞI YAPMAK ÜZERE DEPREM BÖLGESİNE DÖNÜYOR. GÜLBEN ERGEN, ÜST ÜSTE 3 ANAOKULU AÇILIŞI YAPMAK ÜZERE DEPREM BÖLGESİNE DÖNÜYOR.

WhatsApp Görsel 2023-09-16 saat 17.43.41hn

LAİK EĞİTİM YAŞAMSALDIR!  

Eğitim sisteminde ve genel olarak toplumsal yaşamda iktidarın kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki uygulamaları tüm topluma yönelik fiili bir baskı ve dayatma haline gelmiştir. Bu konuda mesai saatlerinin okul ders planlarının Cuma namazı saatlerine göre düzenlenmek istenmesi, karma eğitim ilkesinin ihlal edilmesi, kız okullarının açılmak istenmesi ve benzeri girişimler kabul edilemez.

Hiçbir toplum birbirinin aynı ve tamamen aynı düşünen, aynı inancı paylaşan, aynı ‘manevi değerleri’ benimsemiş insanlardan oluşmaz. Laiklik anlayışı gereği farklı, inanç, düşünce ve değerler karşısında tarafsız olması gereken bir devletin, sadece bir dinin ve mezhebin öğretilerini, sadece belli bir inancın benimsediği manevi değerleri tüm okullarda ‘tek doğru’ olarak öğretmeye çalışması farklı inançtan öğrencilere yönelik açık bir dayatmadır.

Değişik din, mezhep, inanç ve dünya görüşünden insanların gerçek anlamda “eşit yurttaş” olarak kabul edilmesi, devletin bütün inançlara eşit mesafede ve tarafsız yaklaşmasına, günlük yaşamın her alanında okulda, üniversitede, işyerinde, sokakta, farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayırım yapılmamasına bağlıdır. ÇEDES projesi bu yönüyle hem laikliğe hem de laik eğitim anlayışına temelden aykırıdır.

Türkiye’de yıllardır bizzat iktidar eliyle hayata geçirilen ve birbirinden ayrı olması gereken eğitim alanı ile inanç alanlarının birbirine karıştırılmasına yönelik her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.

WhatsApp Görsel 2023-09-16 saat 17.43.36

LAİK EĞİTİM, LAİK YAŞAM VE EŞİT YURTTAŞLIK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM!

Bugün laikliği savunmak, otoriterleşme karşısında gerçek demokrasiyi, tek tipleştirme karşısında özgürlüğü, ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalar karşısında eşit yurttaşlık hakkını savunabilmenin en temel zemini ve aracıdır.

Laik olmayan bir eğitim sisteminin demokratik ve bilimsel olması, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesine hizmet etmesi, bireylerin inançlarını hiçbir baskı altında kalmadan gerçek anlamda özgürce yaşaması mümkün değildir. Gerçek demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin genişlemesinin tek yolu “Laik Eğitim, Laik Yaşam ve Eşit Yurttaşlık” mücadelesini güçlendirmekten geçmektedir.

Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin siyasi iktidarın kendi siyasal-ideolojik hedeflerine ulaşmak için hayata geçirilen ÇEDES ve benzeri projelerin parçası haline getirilmesini istemiyoruz. Bu konuda eğitim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimizin, velilerimizin ve demokratik kamuoyunun ortak ve güçlü bir tutum alması önemlidir.

Okullarımızın dini içerikli faaliyet ve etkinliklerin değil, laik ve bilimsel eğitimin mekânları olması için bütün eğitim ve bilim emekçilerini, öğrenci ve velilerimizi birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Eğitimin bütün kademelerinde eğitimin niteliğini yükseltmek, çocukların özgür ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için somut adımlar atılması gerekirken ÇEDES gibi projelerle çocuklarımızı ayrıştırmak isteyenlere karşı mücadelemiz kesintisiz olarak sürecektir. 

WhatsApp Görsel 2023-09-16 saat 17.43.35

ADANA ALEVİ PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜSÜ HAMİT KARAOĞULLARINDAN'IN KONUŞMASI

Laik, bilimsel ve özgün değerleri yaşamda hak gören değerli canlar ve gözümüz, kulağımız ve sesimiz olan değerli basın emekçileri;

Yirmi kurumdan oluşan  Adana Alevi Platformu adına sizleri yürekten selamlıyorum.  Ülke gündeminin farklı algılar ve uygulamalarla değiştirildiği, ekonomik anlamda yaşam savaşı verdiğimiz,  geçim sıkıntılarının her alanda hücrelerimize kadar hissedildiği günümüzde; algının ÇEDES yani açık ifadeyle “Çevreme duyarlıyım, Değerlerime sahip çıkıyorum” ile eylem ve söylemi her noktasında çelişen proje; eğitimimize, inancımıza ve yaşantımızın her alanına yapılan faşizan uygulamaların adım adım yansımasını oluşturmaktadır. Bilinmelidir ki Alevi inancında rızalık esastır, bizler bu projeye rızalık vermiyoruz.   Kamusal alanın dincileştiği,  “Türk-İslam”, “Siyasal İslam” vb. söylemlerle Çok kültürlü olan ülkemizin telleştirildiği bir proje olduğunu biliyoruz.

Vergilerimizle var olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tekçi mezhep anlayışında olmasından dolayı kaldırılmasını istiyoruz. Öğrenciler arası ötekileştirici ve nefret söylemine yol açan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin de kaldırılmasını istiyoruz.  Devlet bütün İnançlara eşit uzaklıkta olmalıdır.

Biz Aleviler; demokrasi ve adaleti laik yaşamlarıyla bütünleştirip ülkenin temel taşlarını oluşturmaktayız.

Bizleri tanımlayan ama tanımayan ve de farklı kalıplar altında inancımızı yok sayan, bizleri kontrol ve denetim altına almaya çalışan anlayışı biliyoruz.  Son dönemlerde yapılan bir çalışma ile inanç önderlerimize maaş bağlanmasını inancımıza müdahale olarak görüyor, reddediyoruz.

Bizler tek renk, tek dil, tek din anlayışına karşıyız.

Farklılıkların kendi özünde yaşam bulmasını, özgünlüklerine müdahale olmamasını istiyor ve diyoruz ki taleplerimizin tüm renklere, inançlara ve dillere eşit ve adil bir şekilde uygulanmasını istiyoruz.  Teklik doğanın diline aykırı olduğu gibi toplumsal gerçekliğe de aykırıdır.

Özgür ve özgün yaşamlarımız laiklikle taçlanana kadar ve de tüm değerlerimiz yaşam bulana kadar mücadelemizin ve dayanışmamızın süreceğini bildirmek isterim.  Farklılıklarımız, zenginliğimizdir.

 Farklılıklarla birlikte demokratik, özgür, eşit ve laik bir yaşam inancımıza uygun bir yaşamdır.

Hepinizi aşk ile selamlıyoruz