İdari uyuşmazlıklar, kural olarak idari yargıda çözümlenir. Genel görev ilkesi gereğince idari uyuşmazlıklarda bir yasal düzenleme ile diğer yargı kolları açıkça görevli kılınmadıkça idari yargı mercileri görevlidir. İdari uyuşmazlıkların çözümü için adli yargıda dava açılabilmesi için açık bir yasal düzenlemenin bulunması gerekmektedir.

İdari yargının görev alanına giren konular genel olarak şu şekilde belirtilebilir:

*Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişilerinin İdari Nitelikteki İşlemleri

Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin idari nitelikte olan, yani kamu gücünü kullanarak yaptığı işlemleri, idari yargının görev alanına girer. Örneğin, kamulaştırma ve disiplin cezası verme gibi işlemler, idarenin kamu gücünü kullanarak gerçekleştirdiği işlemler olduğu için idari yargının görev alanındadır. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu gücünü kullanmaksızın gerçekleştirdikleri özel hukuka tabi faaliyetleri ise idari yargının görev alanına girmez. Örneğin belediyenin bir taşınmazı kiraya vermesi işlemi, özel hukuka tabi bir işlem olduğu için idari yargının değil, adli yargının görev alanına girer.

*Özel Hukuk Kişilerinin İdare Nitelikteki İşlemleri

Özel hukuk kişilerinin de kamu gücü kullanarak kamu hizmeti niteliğinde işlemler gerçekleştirmesi mümkündür. Bu işlemler de idari yargının görev alanına girer. Örneğin Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Diyanet Vakfı her ne kadar birer özel hukuk kişisi olsa da bunlar tarafından gerçekleştirilen idari nitelikteki işlemler de idari yargının görev alanına girer.

*Yasama ve Yargı Organlarının İdari Nitelikteki İşlemleri

Yasama organının yasama faaliyeti kapsamına girmeyen, yargı organının ise yargı faaliyeti kapsamına girmeyen işlemleri bulunmaktadır. Bu işlemler de idari yargının görev alanına girer. Örneğin TBMM'de görevli personelin emekliye ayrılması işlemi de idari nitelikte bir işlemdir ve dolayısıyla idari yargının görev alanındadır.

*Kamu İktisadi Teşebbüslerinin İdare Hukukuna Tabi İşlemleri

Kamu iktisadi teşebbüslerinin idare hukukuna tabi işlemleri de idari yargının görev alanına girer. Bunların kuruluşlarına ve iç ilişkilerine ilişkin işlemler, idari yargının görev alanındadır. Örneğin bir kamu iktisadi teşebbüsüne genel müdür atanması, idari yargının görev alanındadır.

*Kamulaştırma İşlemleri

Kamulaştırma işlemine karşı açılacak iptal davaları idari yargıda görülür. Kamulaştırma işlemine karşı açılan iptal davası hariç

Kamulaştırma Kanununun uygulanmasından kaynaklanan diğer tüm davalar adli yargının görev alanına girer.

*Kamu Görevlilerinin İşledikleri Kusurlardan Doğan Davalar

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir. Dolayısıyla bu davalar idari yargının görev alanına girer. Örneğin Devlet Hastanesinde çalışan doktora, yanlış tedavi uyguladığı gerekçesiyle açılacak tazminat davaları, ancak idari yargıda idareye karşı açılabilir.

Yine mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir. Dolayısıyla bu davalar da idari yargının görev alanına girer.

*Özel Kanunlarda İdari Yargının Görevli Kılındığı İşlemler

Özel kanunlarda idare tarafından gerçekleştirilen eylem veya işlemlerin idari yargının görev alanına girdiği açıkça düzenlenmiş olabilir. Örneğin posta hizmetleri kanununa göre bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun her türlü idari karar, eylem ve işlemlerine karşı açılacak davalar idari yargının görev alanına girer.