Mahkemelerin görevi kamu düzenindendir ve kanunla belirlenir.

Ceza Mahkemeleri kendi içerisinde Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri ve diğer ceza mahkemeleri olmak üzere üçe ayrılır.

Ceza Mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen ilçelerde, HSK'nın olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Ceza Mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

Ağır Ceza Mahkemelerinde bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur. Ağır Ceza Mahkemeleri bir başkan ve iki üye ile toplanır.

Asliye Ceza Mahkemeleri tek hakimlidir.

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü HSK tarafından belirlenir ve resmi gazetede yayımlanır.

Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi

*Sulh Ceza Hakimliğinin görevi dışında kalan işler
*Ağır Ceza Mahkemesinin görevleri dışında kalan işler
*Kanunların ayrıca görevli kıldığı işler

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi

Kanun ağır ceza mahkemesinin görev alanını belirlerken iki şekilde hareket etmiştir. Kanunda madde numarası gösterilmek suretiyle ismen belirlenen suçlar, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girerler. Bunların belirlenmesinde cezalara gönderme yapılmamıştır. İkinci olarak ise suçun kanunda yer alan cezasının ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler gözetilmeksizin üst sınırı göz önüne alınarak, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve on yıldan fazla hapis cezaları ağır ceza mahkemesinin görev alanına girer.

*Yağma
*İrtikap
*Resmi Belgede Sahtecilik
*Nitelikli Dolandırıcılık
*Hileli İflas
*Terörle Mücadele Kanununa giren suçlar
*Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve o yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar

Görev Alanında Bulunmayan Dava ve İşler

*Anayasa Mahkemesinin yargılayacağı kişilere ilişkin davalar
*Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin davalar
*Askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler
*Çocuklara özgü kovuşturma hükümleri

Sulh Ceza Hakimliğinin Görevi

Kanunların ayrıca görevli kıldığı durumlar hariç olmak üzere yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gereken kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemektir.

Kanunda soruşturma evresinde hakim kararının alınması gereken bir durumun gösterildiği hallerde, ayrıca hüküm yoksa sulh ceza hakimliği görevlidir.

İstisna: Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hakimine aittir.

Görevle İlgili Düzenlemeler

Görevsizlik kararı kovuşturma evresinin her aşamasında resen verilebilir.

İstisna: Duruşmada suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararını üst dereceli mahkeme veremez.

Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıkması durumunda görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler.

İddianamenin kabulünden sonra işin davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir.

Görevsizlik kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında görevli olmayan hakim veya mahkeme tarafından yapılan işlemler hükümsüzdür.

BAĞLANTI

Ceza Muhakemesinde kural, her hukuki ilişkinin ayrı bir davanın konusu olmasıdır. Bununla birlikte bazı uyuşmazlıklar, hukuki ilişkiler arasında ortak noktalar bulunabilir. Söz konusu ortak noktalara bağlantı denilmektedir.

Bağlantının varlığının sonucu olarak ayrı ayrı muhakemenin konusu olacak uyuşmazlıklar, tek bir muhakemede birleştirilmektedir. Burada muhakemenin tekliği görünüştedir ve aslında uyuşmazlık sayısı kadar muhakeme ve hüküm söz konusudur.

BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ

Uyuşmazlıkların konusunun aynı olması durumunda tek yönlü bağlantı söz konusu olacaktır. Uyuşmazlıkların birisinin konusu ceza hukuku alanına, diğeri ise özel hukuk veya idare hukuku alanına ait olması durumunda karışık bağlantı söz konusu olacaktır.

Uyuşmazlıklar arasındaki bağlantının kanun koyucu tarafından belirlendiği durumlarda dar bağlantı, bağlantının türüne işaret edilmeyip, bağlantı noktasını belirleme yetkisinin mahkemeye bırakıldığı durumlarda ise geniş bağlantı söz konusudur.

Bir kişinin birden fazla suçtan sanık olması veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunması bağlantı noktası olarak belirlenmiştir. Bağlantı noktasının kanun koyucu tarafından belirlenmesinden ötürü dar bağlantı söz konusudur.

Bir kişinin birden fazla suçtan sanık olması denilmek suretiyle bağlantı noktasının süjeyi oluşturduğu bağlantılar sübjektif bağlantıdır. Benzer şekilde bir suçtan her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık denilmek suretiyle bağlantı noktasının objeyi oluşturduğu bağlantılar ise objektif bağlantılardır.

Bunun yanı sıra bağlantı noktasının kanun tarafından belirlendiği başka bir bağlantı bulunmaktadır. Burada kanun koyucu yine fiilden hareket etmiştir. Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiillerinin de bağlantılı olduğunu ifade etmiştir.

Geniş bağlantıda ise bağlantı noktası doğrudan gösterilmemektedir. Mahkemenin bakmakta olduğu birden çok davada dar bağlantı dışında bir bağlantı görmesi durumunda da davaların birleştirilmesine karar verebilecektir.