TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen II. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi XIII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı, Adana’da Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde başladı. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen kongrenin ana teması “Dijital Çağda Yalın Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlendi.

Kongrenin amacı, son yıllarda giderek iş ortamına entegre olan yüksek teknolojili, internete bağlı nesneler ve artan otomasyon düzeyi ile birlikte oluşan akıllı fabrika kavramı ve bu kavram etrafında endüstri ve işletme mühendislerinin gelecekte yapabilecekleri işleri değerlendirmektir. Kongrede değişen üretim sistemlerinin endüstri ve işletme mühendislerinin geleceğine dönük oluşturacağı yeni işler ve işletmelerde üstleneceği yeni görevlerin belirlenmesi, geleceğe dönük belgelendirme ve imza yetkilerinin tartışılması ve ortaya çıkabilecek sosyal sorunların irdelenmesi hedefleniyor.

Kongrenin açılış konuşmaları MMO Başkanı Yunus Yener, MMO Adana Şube Başkanı Ümit Galip Uncu ve TMMOB EİM MEDAK Yürütme Kurulu Başkanı Nuşin Uncu tarafından yapıldı.

MMO Başkanı Yunus Yener açılışta özetle şöyle konuştu:  

WhatsApp Image 2023-11-23 at 12.44.19

“Sanayinin merkezinde yer alan imalat sanayii ülkemizde niceliksel ve niteliksel olarak uzun süre gerilemeye terk edilmiştir. Uzun yıllardır GSYH içinde sanayinin payı yüzde 20-21’lerde, imalat sanayinin payı ise yüzde 17-18’lerde dalgalanıyor. Son iki yılda pandemi sonrası görülen teşvik ve kamudan kaynak aktarımı ile gerçekleşen göreli ve hormonlu iyileşme yanıltıcıdır. Emek gelirlerinin katma değer içindeki payı tüm sektörlerde gerilerken en fazla gerileme imalat sanayiinde olmuştur. Tüm bu süreçler içinde Endüstri Mühendisliği disiplininin temel özelliği olan “sistem yaklaşımı”nın sanayi ve hizmet sektörlerinde sağlayacağı fayda hâlâ yeterince anlaşılmamıştır.

Endüstri Mühendisleri işsizlik sorunu ile karşı karşıya

Kamudaki endüstri ve işletme mühendisi istihdamının yetersizliği başlıca sorunlardan biridir. Çalışma alanlarımız içinde yer alan stratejik planlama, fizibilite etütleri, kapasite raporlarının hazırlanması, tesis planlama, proje yönetimi, işgücü planlama, yönetim sistemleri, verimlilik çalışmaları gibi alanlara farklı meslek disiplinleri ikame edilmektedir. Plansız açılan bölümler nedeniyle çok sayıda Endüstri Mühendisi işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmakta, düşük ücretlerle ya da kendi alanları dışında çalışmaya zorlanmaktadır.

Ayrıca eğitim, istihdam ve eğitilmiş işgücü ihtiyacı dengesi göz ardı edilmektedir. Herhangi bir ihtiyaç planlaması yapılmaksızın, binası, öğretim üyesi dahi olmayan üniversitelerde Endüstri Mühendisliği bölümleri açılmakta, eğitimin kalitesi daha da düşmektedir. Bu koşullarda, dijital dönüşüm ve Endüstri ve İşletme Mühendislerinin rolü, ele alınması gereken önemli bir konudur. Tam da bu noktada bugün istihdam ve üretimde ‘bir devrim’ olarak sözü edilen Endüstri 4.0, 5.0, dijital dönüşüm ve bağlantılı konuları dikkatlice ele almak gerekiyor.

WhatsApp Image 2023-11-23 at 12.44.18

Nitelikli yüksek teknoloji hamlelerine ihtiyaç var

Üretim teknolojileri, otomasyon, elektronik, bilişim teknolojilerinin olağanüstü bir hızla gelişmesi çok olumludur. Verili şartlarda bu durum üretimdeki emek gücünü birçok açıdan zayıflatmaktadır. Aynı şekilde kabul etmek gerekir ki, ülkemizde nitelikli yüksek teknoloji hamlelerine ihtiyaç vardır. Fakat bu ihtiyacı üretim, istihdam ve toplumsal fayda bağlamlarıyla doğru bir şekilde ele almak gerekir.

Bugün bütün bileşenleriyle birlikte teknoloji konusu, büyük uluslararası güçler arasındaki sert bir rekabet konusu olmanın yanında ve son tahlilde, insan emeğinin yerine makinelerin ikame edilmesi, teknolojiye sermaye tekellerinin sahip olması ve yönetilmesi kurgusu üzerine inşa edilmektedir.

Bu noktada biz mühendisler olarak iyi biliriz ki, tüm teknoloji ve ürünleri, insanlığın kolektif mirası üzerinde gelişmektedir. Bu zenginliğin bir azınlığın kârı için değil toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik seferber edilmesi, en başta bizlerin, mühendislerin görevidir. Mühendislik yöntemleri piyasa faktörlerinden bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca konunun teknisist veya teknolojisist bir üretim ve hizmet bağlamı ile değil, üretim ve kamusal-toplumsal yarar yaklaşımı ile birlikte ele alınması gerekiyor.

WhatsApp Image 2023-11-23 at 12.44.16 (1)

Net bir planlama-kalkınma yönelimi benimsenmeli

Endüstriyel dönüşüm, dijital dönüşüm vb. bağlantılı tüm konular, ne yazık ki bu gerekliliklerden farklı bir zeminde ele alınmaktadır. Ancak gerçekler uyarıcıdır: Sanayinin içinde bulunduğu durum ve dışa bağımlı ekonomi, ülkemizi teknolojiyi üreten değil sadece tüketen veya sınırlı ölçülerde kullanan bir ülke durumuna itmektedir.

Söz konusu olumsuz gidişten çıkış için dışa bağımlı politikalar terk edilmeli; emperyalist güçlerin dayattıkları programlar reddedilmelidir. Serbestleştirme-özelleştirmelerden vazgeçilmeli, ithalat politikaları gözden geçirilmeli, yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, sanayiye ve katma değeri yüksek ileri teknoloji alanlarına yatırımlar yapılmalı, kamunun ekonomideki yönlendiriciliği ve net bir planlama-kalkınma yönelimi benimsenmelidir. Teknoloji, endüstriyel ve dijital dönüşüm, böylece kamucu bir çerçeveye sahip olabilecektir.

Bu politikaları sömürü odaklarından bağımsız ve kapsamlı bir demokratikleşme eşliğinde oluşturduğumuzda, ülkemizin düze çıkışı gerçekleşecektir. Yeni teknoloji hamlelerinin ülkemizdeki uygulanabilirliği ve sonuçları üzerine pozitif sonuçlar alabilmek için, her şeyden önce ‘beton ekonomisinden’ çıkmak, yüzümüzü üretim ekonomisine ve mühendislik disiplinlerinin inşacı, geliştirici özelliklerine çevirmek gerekir.”

Kongredeki tartışmalardan çıkan görüşlerle oluşturulacak sonuç bildirisi ise daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

MMO Adana Şube Başkanı Ümit Galip Uncu'nun Konuşması

WhatsApp Image 2023-11-23 at 12.44.05

Değerli hocalarım, kıymetli akademisyenler, Sayın Oda Başkanım, Sendikalarımızın Değerli Yöneticileri, Tabipler Odası ve Baronun kıymetli Yöneticileri, TMMOB’a bağlı odalarımızın kıymetli başkanları, Yönetim kurulu üyeleri, Sivil toplum Örgütlerimizin Yöneticileri, Kamu ve Özel sektörün değerli temsilcileri, çok değerli öğrenci arkadaşlarım Değerli Basın Mensupları,

Hepiniz 2. Endüstri İşletme Mühendisleri Kongresi, 13. Endüstri İşletme Mühendisleri Kurultayına hoş geldiniz.

Düzenlemesine pandemiden ötürü bir dönem ara verdiğimiz, kongremizin kapılarını, sizlere yeniden açıyoruz. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü içerisinde faaliyet gösteren Endüstri ve İşletme Mühendisleri, bu kongre ve kurultay ile  teknolojik gelişmeleri takip edecek, Endüstri ve İşletme Mühendislerinin mesleki gelişimine katkıda bulunacak, meslek içi eğitimlerin düzenlenmesi; meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve toplumun sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği gerçeğiyle, ülke gündemini takip ederek, gündeme yönelik mesleki bilgi ve becerilerini toplumun yararına kullanmak üzere politikalar geliştirecek yolları belirleyecektir.

Maalesef bitmek bilmeyen, acılar ile dolu bir yılı yaşıyoruz. Doğal felaketler, her yanımızı sarmış savaşlar ve üzerine tüm dünyayı etkileyen ekonomik resesyon, dünya halklarını olumsuz yönde etkiliyor.

İnsanoğlu, adını koyamadığı karanlık bir dönem içine girmiş, bilim ile, mantık ile yönetilmeyen kaotik tarihsel bir döngüdedir. Bilim insanları, tarihçiler, uzmanlar tarafından incelenen, akademik ve bilimsel kanallarla doğrulanan nesnel gerçekliklerin önemi azalmış, öznel algılardan, inançlardan, deneyimlerden yola çıkarak cehalet ordusu yaratılmaya çalışılmaktadır. Bundan bir ay önce gerçekleştirdiğimiz İşçi Sağlığı ve iş güvenliği kongremizde yine buradan dile getirdim. Artık dünyanın beka sorunu cehalettir. Ve maalesef dünyayı bu cehalet yönetmektedir. Bugün bu kongre ile ilimi ve bilimi konuşacak, belki bir kum tanesi kadar ülkemize, dünyamıza katkı koymanın peşinde koşacağız.

Daha pandeminin yaraları sarılmadan yaşadığımız deprem felaketi, bölge halklarını tarifi imkânsız koşullara soktu. Kongremizi de böyle buruk bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Her kürsüden söylediğimiz gibi bir kez daha depremi unutmadan, unutturmadan, yitirdiğimiz tüm canlarımıza rahmet dileyerek konuşmama başlıyorum.

Bu kör noktadan yola çıkarak, Endüstri İşletme Mühendisleri Kongremizin ana teması “Dijital Çağda Yalın Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir. Bu tema çerçevesinde hedefimiz; dijital çağda üretim ve servis sistemlerindeki bütün yapıların bütüncül, verimli bir biçimde çalışması ve operasyonel mükemmelliğin sağlanması için yalın dönüşüm sürecini anlamak ve sürdürülebilir yaklaşımların önemini vurgulayan bir program oluşturmaktır.

Türk Mühendis ve Mimar odaları birliği, sadece meslek ve meslektaş sorunları ile uğraşmaz, ülkedeki, dünyadaki tüm sorunların doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik politikaların geliştirilmesine, katkıda bulunmak için çabalar. Odamızda, tüm meslek dallarında olduğu gibi Endüstri ve İşletme Mühendisliği konusunda geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden birisi olarak görmektedir. Değişen ve dönüşen dünyada yeni istihdam alanlarının tartışılması, uzmanlık alanlarının ve meslek içi eğitimlerinin değerlendirilmesi, akademik içerikler ile sanayi beklentilerinin kesiştirilmesi ve üniversite sanayi, meslek odası etkileşimlerinin değerlendirilmesi bu kongrenin amaçları arasındadır.

Kongrede, dijital çağda yalın dönüşümün ve sürdürülebilir sistemlerin değerlendirilmesinin yanı sıra kurultayımızda endüstri ve işletme mühendislerinin istihdam alanlarının arttırılması işletmelerde üstlenebilecekleri yeni görevlerin belirlenmesi, meslek uzmanlık alanlarının belgelendirilmesi ve imza yetkilerinin arttırılması konularında yeni sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Yalın Dönüşüm, verimliliği artırmak, israfı azaltmak ve müşteri değerini çoğaltmak, böylece katma değer yaratmayan faaliyetleri tanımlayıp, ortadan kaldırarak müşterilere sunulan değer akışını geliştirmek için bir işletmede Yalın ilkeleri ve metodolojileri uygulama sürecidir.

Yalın'ın temel amacının sadece israfı azaltmak değil, aynı zamanda müşteri değerini artırmak olduğunu anlamak önemlidir. Bu ayrım önemlidir çünkü bir işletme yalnızca maliyetleri düşürmeye odaklanırsa, bu müşteri odaklı bir strateji yerine maliyet düşürücü bir önlem olarak görülebilir. Gerçek Yalın girişimlerinin maliyet düşürme yerine müşteri değerine öncelik vermesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

Yalın Dönüşümün amacı, sürekli iyileştirme kültürü yaratmak ve çalışanları, sorunları tespit edip çözme konusunda güçlendirmektir. Yalın Dönüşümün başarısı güçlü liderliğe, açık iletişime ve tüm çalışanların katılımına bağlıdır.

Yalın süreç dönüşümü birçok nedenden dolayı son derece önemlidir.

Artan verimlilik, Maliyet tasarrufu, İyileştirilmiş kalite, Artan müşteri memnuniyeti, Topyekûn çalışan katılımı, Süreç Esneklikleri, Sürdürülebilirlik bunların başında gelir.

Genel olarak yalın süreç dönüşümü, bir kuruluşun performansında, rekabet gücünde ve genel başarısında önemli gelişmelere yol açabilir.

Kongremizde bu konuları detaylandırıp değerli konuşmacılardan faydalanacağınız.

Mobil Dünyanın Yeni Dönemi Mobil Dünyanın Yeni Dönemi

Amaçlarımızın gerçekleşmesi için, geçmişte olduğu gibi kongremizi destekleyen, uluslararası ve ulusal kurum, kuruluşlara, firma ve kişilere, kongremizin tüm kurullarına, kongre görevlilerine, katılımcılarına, Adana Şube çalışanlarımıza ve özellikle kongre sekretaryasına verdikleri emek için şimdiden teşekkür ederim.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Güzel, faydalı bir kongre ve kurultay diliyorum.

EİM PROGRAM 2023_page-0002

Editör: Süleyman Devrim Boğa