Adana’da Emekliler, 10 Aralık'ta ki Ankara Mitingi’ne çağrı yaptı Adana’da Emekliler, 10 Aralık'ta ki Ankara Mitingi’ne çağrı yaptı

Eğitim Sen, Eskişehir’de proje okuluna usulüne uygun başvurusu olmasına rağmen üyelerinin yerine başvuru takvimi geçtikten sonra mevzuat hükümlerinde öngörülen usule uygun biçimde, bir duyuru yapmadan yapılan atama kararının yargı tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen)'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Usulsüz Proje Okulu Atamasına Yargıdan İptal

Eskişehir’de proje okuluna usulüne uygun başvurusu olmasına rağmen üyemiz yerine başvuru takvimi geçtikten sonra mevzuat hükümlerinde öngörülen usule uygun biçimde, bir duyuru yapmadan yapılan atama kararı yargı tarafından iptal edildi. Atama talebinde bulunacak olan tüm öğretmenlere başvuru hakkı tanınmadan ve bu başvuruların yine anılan dönemde yürürlükte olan usule uygun olarak Valilikler bünyesinde kurulan Komisyon marifetiyle görüş bildirildikten sonra neticelendirilmesi yapılmadan, liyakat ilkelerine aykırı olarak anılan kadroya atanmak isteyen diğer öğretmenlerin atama talebinde bulunma olanağını ortadan kaldıracak biçimde tesis edilen atama işleminin iptali sağlanarak idare tarafından gerçekleştirilen kayırmacı işleme son verildi.

Bu kapsamda Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, 2023/198 E. 2023/1000 K. sayılı kararında özetle: “Bakılan davada, davacının Eskişehir … Lisesi’ne atama başvurusunu yukarıya aktarılan mevzuat hükümlerinde öngörülen usule uygun olarak yaptığı ve söz konusu 18.03.2022 tarihli başvurusunun anılan mevzuat hükümlerinde öngörülen yöntemle değerlendirilerek (Valilik nezdinde kurulan Komisyon tarafından görüş sunulmak suretiyle Bakanlıkça değerlendirilerek) neticelendirildiği görülmekle birlikte, iş bu davaya konu atama işleminin muhatabı olan ve 2022 yılı eğitim-öğretim dönemi ders yılının başlama tarihinden sonra (22.11.2022 tarihinde) adı geçen okula atama talebinde bulunan müdahilin mezkur atanma talebinin; aynı yıl atama başvuruları bakımından yürürlükte olan ve davacının da başvurusu üzerine izlenen yasal prosedüre tabi tutulmaksızın (Valilik nezdinde Komisyon görüşü için değerlendirme vs. yapılmaksızın) ve inha dönemi dışında (01-31 Mayıs tarihleri) olmasına karşın herhangi bir duyuru yapılmaksızın, talebinin değerlendirilmeye alınması suretiyle, doğrudan adı geçen müdahilin atamasının yapılması ile sonuçlandırıldığı görülmektedir.

Bu durumda; eğitim öğretim ders yılı başladıktan sonra proje okulunda ortaya çıkabilecek öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla proje okuluna öğretmen ataması yapılması bakımından dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri kapsamında davalı idarenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, söz konusu atamanın gerçekleştirilmesinden evvel yine aynı dönem uygulanmakta olan mevzuat hükümlerinde öngörülen usule uygun biçimde, duyurular yapılarak atama talebinde bulunacak olan tüm öğretmenlere başvuru hakkı tanınması ve bu başvuruların yine anılan dönemde yürürlükte olan usule uygun olarak Valilikler bünyesinde kurulan Komisyon marifetiyle görüş bildirildikten sonra neticelendirilmesi gerekmekte iken, söz konusu usule riayet edilmeksizin, davacının ve varsa anılan kadroya atanmak isteyen diğer öğretmenlerin atama talebinde bulunma olanağını ortadan kaldıracak biçimde tesis edildiği anlaşılan müdahil G.Ö’nün Eskişehir … Lisesi’ne atamasının yapılmasına ilişkin 23.11.2022 tarih ve 64076305 sayılı atama işleminde hukuka ve işlem tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. …” denmektedir.

Kararı görmek için tıklayınız.