"Yerellerde, işimizi elimizden alan kurum amiri, rektörler, soruşturmacılar, üniversite yönetimleri ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması, bu kişiler hakkında meslek örgütlerinin yaptırım uygulaması için çalışmalar yapılması."

WhatsApp Görsel 2023-09-07 saat 11.23.39

Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayla ilgili şu bilgilendirmeler yapıldı;

Yaşadığımız 7 yıllık ihraç sürecine dair eleştiri, özeleştiri mekanizması işletilerek eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi gören bir yerden bundan sonraki süreci planlama, mücadeleyi büyütme, ulusal ve uluslararası hukuksal boyut ve dava süreçleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştay delegelerinin önerileri aşağıda belirtilmiştir.

Eylem ve Etkinlikler

·      Çalıştayda oluşan önerilerin KESK bütünselliğinde bölgelerde yapılacak toplantılarda gündemleştirilmesi, ihraç üyelerimizle ilgili tabanın da ortaklaştığı yedi bölge yürüyüşü ile başlayıp Ankara’da merkezi mitingle sonlanan bir eylem örgütlenmesi

·      Siyasi partilerin Meclis gruplarının ziyaret edilerek ihraç üyelerimizin işlerini geri alması için çalışmalar yürütülmesi

·      Her eğitim-öğretim yılının başında okullarımızdaki sendika panolarımıza “Geri Döneceğiz” afişlerinin asılması

·      Her ilde ihraçlarla ilgili oturma eylemlerinin yapılması (İzmir’de olduğu gibi)

·      Meclis’te grubu bulunan muhalefet partilerinden ihraç komisyonu oluşturmaları konusunda talepte bulunulması

·      Yerellerde tüm toplumsal dinamiklerle eylem ve etkinlikler yapılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ihraçların sürekli gündemde tutulması.

·      Bu çalıştay ve benzeri çalışmaların sık sık yapılması

·      1 Eylül Dünya Barış Günü’nde KESK bütünselliğinde ve diğer emek ve demokrasi güçleriyle barış talepli KHK eylemliliğinin planlanması

·      Bu yılki 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün KHK’li öğretmenlere ve akademisyenlere adanması

WhatsApp Görsel 2023-09-07 saat 11.23.40

Hukuki Boyutu

·      İLO, AP, BM, ETUC, İTUC, AİHM, Uluslararası Af Örgütü vb. kuruluşların harekete geçirilmesi ile ilgili planlama ve çalışmalar yapılması

·      Pasaport şerhlerinin kaldırılması, emekli olup yeşil pasaport hakkı olan arkadaşlarımıza pasaportlarının verilmesi konusunda bakanlıklar düzeyinde idari ve politik girişimlerde bulunulması ve hukuksal davalar açılması

·      Özel eğitim kurumlarında çalışmalarımızın engellenmemesi için ilgililerle görüşmeler yapılması, hukuksal davalar açılması ve bu süreçler konusunda ihraç üyelerimizin bilgilendirilmesi

·      Hukuki süreçlerde ihraç üyelerimizle daha sağlıklı bir iletişim sağlanması, dava süreçleri konusunda üyelerin bilgilendirilmesi

·      Gasp edilen haklarımızla ilgili hukukçular, barolar ve insan hakları savunucularıyla birlikle ihraçlarla ilgili bir çalışma yapılması, bu çalışmanın kamuoyuyla paylaşılması

·      İhraç üyelerimizin yargı süreçlerinin makul sürede bitirilmemesi ile ilgili hukuki çalışmaların yapılması

·      Dosyaların makul sürede sonuçlandırılmamasında AİHM’de suç ortağıdır. Bu konuda AİHM’i teşhir etmek ve üzerinden baskı oluşturmak için çalışmalar yapılması

·      Artan iş yüküne bağlı olarak hukuk bürolarımızın güçlendirilmesi

·      Yerellerde, işimizi elimizden alan kurum amiri, rektörler, soruşturmacılar, üniversite yönetimleri ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması, bu kişiler hakkında meslek örgütlerinin yaptırım uygulaması için çalışmalar yapılması

·      Hukuki    bilgilendirmelerin,     sendika    avukatlarımız     tarafından Zoom üzerinden sıkça yapılan toplantılarla aktarılması

·      Ankara Barosu bünyesinde bulunan Yasa İzleme Merkezi ile iletişim kurulması

·      Türkiye Barolar Birliği, siyasi partiler ve sendikalarla birlikte bir izleme biriminin oluşturulması

·      Danıştay 8. Daire ile görüşme yapılması

·      Geri dönenler bakımından devlet kurumları nezdindeki fişleme kayıtlarının kaldırılması; koyulan şerhlerin, kayıtların, tedbirlerin kaldırılması; bu açıdan sicil temizlemeye yönelik işlemlerin yapılması

·      Göreve başlamayı geciktirmeye yönelik işlemlere karşı dilekçeler verilmesi; suç duyurularının kolektif olarak sendikanın öncülüğünde yapılması

·      Sendika avukatlarıyla davalarını bağımsız yürütenlerin avukatları arasında etkili bilgi akışını sağlayan bir koordinasyonun sağlanması

·      İade ve ret kararlarına ilişkin, bu kararların gerekçelerini de derleyerek sistematik bir veri bankası oluşturulması (Bu yaşadığımız sürece dair bir hafıza oluşturulması açısından oldukça önemlidir.)

·      Yargı kararları içeriğinin ve farklı gerekçeler temelinde ihraç edilenleri ayrıştıran unsurların analiz edilmesi, bu verilerden yola çıkarak hak kayıplarının nasıl kamusallaştırılabileceğine dair hukuk alanında bir eylem planı oluşturulması

·      İhraçlardan sorumlu olanlara karşı şikâyet, tazminat, rücu mekanizmasının işletilmesi, fakat bu mücadelenin bireysel bir mücadele olmaması; kolektif bir biçimde örgütlenmesi

·      Ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmaları önünde etkili müdahillik için diplomasi yapılması gereği; örneğin AİHM’i etiketleyerek tweet kampanyası düzenlenmesi

·      Yargı eliyle yürütülen ayrıştırıcı, keyfi iade politikasının sendika tarafından daha güçlü ifşa edilmesi, bu ayrıştırma siyasetinin, iade edilmeyenleri yalnızlaştıran, görünmezleştiren politik işlevinin görünür kılınması

·      Mahkeme süreci lehine sonuçlandığı halde görevine başlatılmayanların görünür kılınması, suç duyurusunun sendikanın desteğiyle yapılması, suç duyurusunun okulla hemen paylaşılması

Ekonomik Boyut

·      Genel Merkez tarafından ihraç üyelerimize sağlanan ekonomik dayanışmadan “avans” sözcüğünün kaldırılması, sağlanan tutarın açlık sınırının üzerinde tutulması için gerekli çalışmaların yapılması

·      İşe geri döndükten sonra dayanışma avansını iade etmeyenlerin ifşasının onur kırıcı olduğunun tespitinden hareketle, bu konuda hassas davranılması

·      Geri dönenlerin mali haklarını geri alabilmesi açısından, enflasyon nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplar ve eksik hesaplama nedeniyle yoksun bırakıldıkları mali hakların talep edilmesi için sendikanın hızlıca bir hukuki altyapı oluşturması

Adana İHD 964. Hafta Açıklamasında: “Tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz” dedi Adana İHD 964. Hafta Açıklamasında: “Tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz” dedi

WhatsApp Görsel 2023-09-07 saat 11.24.03

Sosyal ve Psikolojik Boyutu

·      İhraç üyelerimizin bireysel olarak yalnız bırakılmaması, ziyaret edilmesi, sorunlarının tespit edilerek çözülmesi noktasında çalışmalar yürütülmesi

·      İhraç üyelerimizle her alanda dayanışma yürütülmesi, sosyal faaliyetlerin (yaz kampı vb. etkinlikler) yapılması

·      Bir proje geliştirilerek ihraç üyelerimize yönelik psikolojik destek ve psikoterapilerin yapılması

·      “Mağdur” söylemlerinin terk edilerek onurlu bir mücadele yürüttüğümüzü ve yürüteceğimizin bilinci, umudu ve kararlılığıyla eylem ve etkinliklere katılım gösterme

·      Üniversiteler açısından ihraç edilenler ve kalıp göreve devam edenler arasında bir kırılma, bir duygusal kopuş yaşanması ve yabancılık hissinin yerleşmesinden dolayı; bunu kırmaya yönelik, ortaklaştıran toplantılar, sosyal buluşmalar yapılması

Örgütsel Boyutu

·      İhraç üyelerimizin seçme ve seçilme hakkının tartışılmasının örgüt hukukuna ve aykırı olduğu tespitinden hareketle; yürütmelerde yer alabilmesi, doğal delege sayılması noktasında hassasiyetin gösterilmesi.

·      İletişimi daha etkili kılmak için iş kollarımız genel merkezi bünyesinde Whatsapp gruplarının oluşturulması.

·      Şubelerde ve genel merkezde KHK komisyonunun(biriminin) oluşturulması.

·      Özgül yanları olsa da İhraç akademisyen ve öğretmen üyelerimizin KHK mücadelesinin ortaklaşması.

·      İşe iade edilenler bakımından iş yerinde mobbing, baskı, bezdirme nedeniyle yeni hak ihlallerinin bilgisinin/verisinin oluşturulması ve sendikanın işe iade sonrasında muhtemel ihlallere ve kayıplara karşı bir rehber hazırlaması önerisi

·      Dayanışma avansı açısından KESK in farklı iş kolları arasında sendikaları arasında bir eştilik olmadığından bunun acilen bu çalıştayın bir çıktısı olarak gündeme alınması

·      Eğitim Sen’in bugüne kadar ihraçlarla ilgili parçalı bir mücadele yürüttüğü, daha bütünlüklü, KESK in tüm bileşenlerinin temsilcilerinin, ayrıca Dayanışma Akademilerinin, Üniv-der gibi yükse öğretim alanındaki aktörlerin de yer alacağı, temsil edileceği bütünleşik bir mücadele; önümüzdeki dönemde böyle bir çalışma grubu oluşturulması.

·      Vakıf Üniversitesi ihraçlarının Eğitim-Sen’in fahri üyesi yapılması önemli bir dayanışma örneği, ama maddi dayanışma yürütülmediği tespitinden hareketle, sendikanın vakıf üniversitelerindeki örgütlenmesinin önemi, vakıf üniversitesi emekçilerini de kapsayan bir dayanışma kurulması

·      Üniversitede sadece akademisyenler değil, ihraç edilen idari çalışanlar ve yine güvenlik soruşturması gibi usullerle işini kaybeden işçilerle dayanışma açısından önemli eksiklikler bulunduğundan, ihraçlara karşı mücadelenin üniversitenin tüm bileşenlerini dâhil eden bir yerden kurulması ve bu mücadelenin esas olarak iş yerlerinde örgütlenmesi.

·      Sürecin sadece hukuki bir boyuta sıkıştırılmaması gerektiğinden, üniversitelerde yeniden politik örgütlenmeyi ve güçlenmeyi amaçlayan mecralar açılması.

·      Basında ve kamuoyunda, KHK ihraçları yerine barış, emek ve demokrasi ihraçları ifadesinin kullanılması