Dijital

Platon (M.O.428-348)

İnsan ruhu akıl, duygu ve arzulardan oluştuğunu söylemiş, İdealar(görünen) teorisiyle

Bilginin nesnesi bilebileceğimiz şeyler yalnızca düşünülen şeyler, yani bilgiye ancak düşünülerek ulaşılabilir.

 

İbn-i Haldun (1332-1406 Tunus-Kahire)

Toplumlar insanlar gibi doğar gelişir ve yok olurlar.

İnsan, medeniyetleri kültürleri toplumsal hayatı geliştirir.

Toplumlar insanların birbirlerine muhtaç olduğu doğal zorunluluk kavramıdır.

 

Devlet bireyleri birbirinden korumak için kurulan toplum düzenini sağlayan hüküm ve yasalarla yöneten, insanların hak, özgürlük ve güvenlikleri uyguladığı kurallarla sağlayan bir kavramdır diye tanımlar.

Değişim evrensel, tarih sürekli ve insan toplulukları dinamik ve hareket halindedir diye sonuçlandırır.

Yaşam sürdüğümüz yeryüzünde ilk çağlarda ilk var olan topluluklar öncelikle biyolojik ve fizyolojik gereksinmelerini içgüdüleri ile beslenmek için yiyecek, içecek soğuktan sıcaktan, yağmurdan kardan, başka canlılar ve topluluklardan korunmak canlılığını sürdürmek için barınma çabaları göstermiştir.

İlk çağlarda Avcı ve Toplayıcı Toplumlar beslenme ve barınma için uğraştılar. Erkekler yabani hayvanları avladılar, kadınlar ve çocuklar yaban bitkiler ve meyveler topladılar.

Tarım toplumu yaşamını tarımla sürdüren topluluk büyük çoğunluğu toprağı ekerek refahını geliştirmiştir.

 

Feodal Toplum

Derebeyi korunan(serf, köylülük) ilişkisine dayanan hiyerarşik yapıdır. Merkezi otorite zayıftır, yerel güç hâkimdir. Feodal ekonomi kendi kendine yeter durumdadır. Ticaretin canlanması feodalizmin temellerinin sarmış, sanayileşme ve sanayi toplumu ile feodalizm yok olmuştur. Feodal ekonominin üretici gücü (korunan) köylülük (serfler) sınıfıdır. Serfler kendilerine verilen toprağı işleyen karşılığında toprak kullanım kirasını derebeyine ödeyen sınıf feodal Toplumun ana üretici gücü serfler 15-16.y.y da Avrupa'da kaybolmuştur.

Sanayi Toplumu

Üretim, mekanizasyon, standartlar, fabrikalar, çekirdek aile, emekçi, sermaye sahibi kapitalist tanımlamaları yeni toplumsal yapıları oluşturmuştur. Sanayi Toplumu, Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizm 'i geliştirmiştir.

Kapitalizm

Üretim araçlarının özel mülkiyete ve bunların kar amacı ile işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Kapitalizm mülkiyet, sermaye, ücretli emek ve rekabetçi ticarettir.

Kapitalist piyasa ekonomisi karar verme, yatırım, finansal sermaye, üretim sahiplerine aittir.

Feodal Toplumun sona ermesi ile Kapitalizm Batı Dünyasındaki egemen sistemdir.

Dünyada İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden ABD de egemen güç olmuştur.

Sosyalizm

Sosyalizm üretim araçlarının toplumun denetiminde olduğu özel üretim yerine kamusal üretim ilişkileri, emekçilerin yönetimde karar ve söz sahibi olduğu toplum ve yaşama biçimidir. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılına kadar en başarılı uygulanan ülkedir.

 

Liberalizm

Liberalizm bireyin özgür olduğu üretim ve pazarlama ilişkilerinde rekabetçi yarışmayı devletin bireylerin özgürlüğünü sağlayan siyasi felsefe, bireylerin eşitliği en önemli yaşam biçimidir. Margaret Thatcher, Ronald Reagan uygulamada en başarılı politikacılardır.

Sanayinin gelişmesi bilişim teknolojileri yaşadığımız tarihsel süreçte insan her yeni günde yeni bir geleceğe doğru dijital toplumlar oluşturmaktadır.

Dijital  yaşam,

Dijital  yaşam, Google, internet ağları, sosyal medya , Metaverse, Watsapp, Instagram, Yapay Zeka, Bulut Bilişim ve tüm bilişim teknolojileri dijital her şey  bize yaşamı kolaylaştırmaktadır.

Dijitalleştikçe daha çok bilgi üretiyoruz. Bilgi ürettikçe daha çok dijitalleşiyoruz.

 

Eğitim daha nitelikli bilgiye ulaşım daha hızlı yeni teknolojileri kullandıkça çok güçlü bir dijital toplumlara doğru yürümeye devam edeceğiz. Sağlıkta dijital teknolojiler ile hastalıklar kontrol altına alınabilecektir.

Sağlık ve eğitim insan gelişiminin en önemli unsurlardır.

Dijital toplum dijital insan ile gelişecektir. Her şeyimiz daha düzenli daha planlı hale gelecektir. Ürettiğimiz bir şeyleri cep telefonlarına (mobil cihazlara) tanımlayabileceğiz.

Mobil cihazlarımız, bilgisayarlar yüklenen tüm verileri kaydediyor, düzenliyor yaşamımızı daha kaliteli daha sağlıklı hale getirecektir.

Bilişim teknolojileri ve yaşamımızı kolaylaştıran uygulamalar dijital yolculuğumuzu daha hızlı sürdürmektedir.

Mobil telefonlarınıza banka bilgilerinizin yüklenmesi nakit para ağını kullanımdan kaldırmaktadır.

 

Akıllı Kent Uygulamaları

Yaşadığımız kentlerde Kent Kart Uygulamaları alışveriş merkezleri, petrol ve elektrik şarj istasyonlarında temassız ödeme, taşıt tanıma ile araçların yakıt tüketimi trafikteki konumları sürekli izlenebilmektedir.

Akıllı Kent Uygulamaları ile güvenli yaşam, toplumların güvenliği, kameralarla kentlerde Kent kamu görevlilerinin her soruna dijital bilişim teknolojileri ile daha hızlı ulaşmaları sorunları çözmeleri çok daha kolay olacaktır. Fakat bu izlenmelerde kişilerin özel yaşamlarına etik değerlere önem verilmesi nedeniyle dikkat edilmesi gereklidir.

Tüm finansal hareketlilikler mobil iletişim ile dijital Teknolojileri üzerinden yapılacak, bu uygulamalar gelecek toplumların yaşamında ülkelerin tüm ödeme araçlarını sonlandırma olabilecek, yerine kripto coin tanımıyla Şifreli para teknolojilerinin egemenliğine geçebilecek.

Dijital toplumların değişiminin en önemli boyutları ekonomiye, endüstriye, teknolojilere, sağlık teknolojilere, medya sistematiği, her boyutta eğitim, güç odakları, karar merkezlerinin sahipleri değişecektir.

Dijital Toplumlar ile dün, bugün yaşadığımız çağlardan farklı boyutlarda gelişeceğiz.

Siyasal egemenlikler değişecektir.

İnsan dijital toplumların içinde yaşaması bir çok önemli işleyiş dijital çağın gereklerine göre şekillenmek zorunda olacaktır.

Toplum düzeni her meslek ve bilgi boyutlarında olduğu gibi bireyler toplum yapısının dijital dönüşüm ve gelişimlere doğru sürmektedir.

 

Dijital toplum Toplum 5.0-

Süper Akıllı Toplum tanımlamaları ile Japonya

Dijital Teknoloji ve Yapay Zekâ yaşamdaki etkileri insan ve robotların en verimli biçimde sağladığı büyüme ve gelişmeyi amaçlayan toplum insanın yaşam kalitesini geliştirecektir.

Toplumların Dijital Yolculuğu yönünü artırılmış insan zekâsına doğru çevirecektir.