1.Anayasa

İdari yargılama hukukunun en temel kaynağı Anayasadır. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Bunun bir gereği olarak idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Anayasada idari yargılama hukukuna ilişkin birçok hüküm bulunmaktadır. Örneğin Danıştay, Sayıştay, yargı yetkisi, hak arama hürriyeti, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik ve savcılık teminatı, hakimlik ve savcılık mesleği ve mahkemelerin kuruluşu gibi hükümler idari yargılama hukukunu doğrudan ilgilendirmektedir.

2.Kanunlar

Kanunlar da idari yargılama hukukunun önemli kaynaklarındandır. İdari yargılama hukukuna ilişkin en temel kanuni düzenlemeler 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ve ile yapılmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu da vergi uyuşmazlıkları yönünden idari yargılama hukukunun temel kaynaklarından biridir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu da idari yargılama hukukunun kaynaklarından biridir. Zira idari yargılama usulü kanununda birçok husus bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine atıf yapılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu da idari yargılama hukukunda uygulama alanı bulmaktadır. Ayrıca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu da idari yargılama hukukuna ilişkin birtakım düzenlemeler içermektedir.

3.Uluslararası Antlaşmalar

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Hatta usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve özellikle bu sözleşmenin adil yargılanma hakkı başlıklı 6.maddesi, idari yargılama hukukunun temel kaynaklarından biridir.

4.Yönetmelikler

Yönetmelikler de idari yargılama hukukunun kaynakları arasında yer alır.

*Hukuk Muhakemeleri Kanunu
*Tebligat Kanunu Uygulama Yönetmeliği
*Elektronik Tebligat Yönetmeliği
*Bilirkişilik Yönetmeliği

2017 yılında yapılan halk oylaması ile kabul edilen ve 2018 yılında yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile tüzük ve kanun hükmünde kararname çıkarılması kaldırılmıştır. Fakat, değişiklik yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler ve tüzükler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürmektedir.

Yürürlükte bulunup da idari yargılama hukukunun kaynakları arasında yer alan KHK'lara 659 sayılı KHK örnek verilebilir.

5.Yargı Kararları ve Öğreti

Yargı kararları ve bilimsel görüşler de idari yargılama hukukunun kaynakları arasında yer alır. Fakat bunlar kural olarak bağlayıcı değildir. Örneğin, idare mahkemesi hakimi benzer bir konuda daha önce Danıştay tarafından verilen kararlara uymak zorunda değildir. Fakat istisna olarak Danıştay'ın içtihadı birleştirme kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bağlayıcıdır.

Örf ve adet, idari yargılama hukukunun kaynakları arasında yer almaz.