7258 sayılı FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’da izinsiz bahis “yasa dışı bahis” olarak tabir edilmiştir.

wertttttt

Yasa dışı bahis halk arasında ise “kaçak bahis” olarak bilinmektedir.

Bahis veya şans oyununu hangi şartlarda yasa dışı olarak nitelendirilebilir?

Ülkemizde spor müsabakalarına bağlı bahis ve şans oyunu oynatma yetkisi ; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda ya da başkanlığın yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişilere aittir. Başkanlıkça yetkilendirilmeden bahis veya şans oyunları oynatılması halinde yasa dışı bahis suçu oluşur.


Yasa dışı bahis oynatmak bir suçtur fakat bu sitelerden bahis oynamak bir kabahattir ve idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. Bahis siteleri ilk önce üyelik oluşturmak için başlangıçta bir bedel alır. Daha sonra oynanan oyunlarda kazanılması halinde kişilere ödemeler yapar. Fakat ardan bir süre geçtikten sonra ödemeleri yapmamaya başlar ve kişiler yatırdıkları parayı alamaz. Yatırılan paraların geri alınması hukuken mümkündür. Ancak burada paranın karşı tarafa nasıl geçtiği önemlidir.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ nce yasa dışı bahis ile mücadele etmek adına yapılan çalışmalar neticesinde, Yasa dışı bahisin mutlak surette bir suç örgütü tarafından sistematik yapı ve hiyerarşi içinde gerçekleştiği belirtilmektedir. Bahis örgütünün amacının kısa sürede çok kazanç sağlamak ve örgüte dair delil bırakmamak olduğu belirtilmiştir. Uygulamada da gördüğümüz yasa dışı bahis suçunda somut delil bırakarak yargılanan kişiler sadece hesap sahipleridir.

 Yasa dışı bahis suçu örgütlü olarak sistematik bir yapı içinde gerçekleştiğinden dolayı bahis suçu;

TCK.220 Kanunun Suç Saydığı Fiilleri İşlemek Amacıyla Örgüt kurmak, Yönetmek, Üye olmak, Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek,

7258 “Madde 5–b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

TCK.282 Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını oluşturduğu tespit edilmiştir.

Ülkemiz mevzuatı dikkate alındığında, kamu otoritesinden lisans almaksızın bahis oynatılması eylemleri yasal değildir. Yasal olarak izin verilenler/lisanslı olanlar dışında, spor müsabakalarına bahis oynatmak, aracılık etmek, bahis parası taşımak-nakletmek, bahis sitelerinin-işyerlerinin reklamını yapmak, bahis oynamaya teşvik etmek ve bahis oynamak fillerinin tamamı 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda suç olarak tanımlanmıştır.

Yasadışı bahis suçu büyük oranda internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden sanal ortamda ve ancak bir organizasyon ile örgütlü bir şekilde işlenebilmektedir. Yasadışı bahis için para toplanması ve nakli için kullanılan hesapların sahipleri ile bu hesapları yasadışı faaliyetleri için paravan olarak kullanan asıl organizatörlerle bunlar arasında kalan, web sitesinin teknik hizmetlerini yürütenler, tanıtım ve reklam işlerini yapanlar, hesabı paravan olarak kullanılacak 3. kişileri bulanlar, para naklini yönetenler, ATM’ lerden işlem yapanlar, canlı destek hizmeti verenler, muhasebe işlerini takip edenler, suç gelirini muhafaza edenler vs. hep farklı farklı kişilerdir.

Bahis suçu olarak belirtilen suçlar nelerdir?

Bahis suçu olarak belirtilen suçlar: bahis oynatma, bahis oynanmasına yer ve imkân sağlama, yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapma ve teşvik etme suçlarıdır.

Bahis Oynatma veya Bahis Oynanmasını Sağlama Suçu

7258 sayılı kanunmadde 5 – (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın:

 a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar

hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Kanunda belirtilen Sabit ihtimalli ve müşterek bahis /şans oyunları kavramlarını açıklamak gerekirse;

Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynanan bir oyundur. Doğru sonucu tahmin eden iştirakçılar arasında hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin paylaşıldığı bahis oyunlarıdır.

Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynanan bir oyundur. İştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere ; önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunlarını ifade etmektedir.

İnternet Üzerinden Yurt Dışı Bahis Oynatma Suçu

7258 sayılı kanunmadde 5– b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Bahis Parasına Aracılık Etme Suçu

7258 sayılı kanunmadde 5–  c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapma Suçu

7258 sayılı kanunmadde 5– ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Yasa Dışı Bahis Oynama Suçu

7258 sayılı kanunmadde 5– d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıda cezalandırılan fiillerde dikkat edildiği üzere fail yasa dışı bahis oynanmasına bir şekilde olanak sağlayan kimselerdir. Maddede yasa dışı bahsi oynayan kimse de cezalandırılmıştır. Diğer faillerden farklı olarak burada kişi idari para cezası ile cezalandırılmıştır.

Mal Varlıklarına Tedbir Konulması

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

İnternet Erişiminin Engellenmesi

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

İdare Tarafından İşyeri Mühürlenmesi, Ruhsat İptali

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.