1.Hukuk Devleti İlkesi
2.Laiklik İlkesi
3.Merkezden ve Yerinden Yönetim İlkeleri
4.Kamu Tüzel Kişiliği
5.İdarenin Bütünlüğü İlkesi

HUKUK DEVLETİ İLKESİ

İdarenin bütün eylem ve işlemlerinde hukuk kurallarına bağlı olarak hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır.

POLİS DEVLETİ

Kamunun refahı için her türlü önlemi alabilen, yönetilenlere karşı hukuk kurallarıyla bağlı olmayan devlettir.

Polis devleti, yönetilenlere karşı yargısal güvence sağlamaz. Kişilere vermiş olduğu zarardan da mali olarak sorumlu değildir.

Bununla birlikte polis devleti, düzensiz, hiçbir kurala bağlı olmayan devlet anlamına gelmez. Elbette yönetim içinde bir düzen, yöneticilerin uyması gereken kurallar vardır, ancak polis devleti kişilere devlet tasarruflarına karşı yargısal güvence sağlamaz. Kurallar, yöneticileri, yönetilenlere karşı bağlamaz. Bu durum, sınırsız yetkilerle donatılmış devlet gücünün zamanla keyfiliğe kaymasına neden olmuştur.

HAZİNE TEORİSİ

Bu yapıda da devlet, işlemlerinde hukuka uygun davranmaz. Polis devletinden farklı olarak en azından kişilere verdiği zararı tazmin eder.

Hazine teorisinin özellikleri şunlardır;

*İşlemlerinde yargısal güvence sağlamayan, fakat verdiği zararlar konusunda mali olarak sorumlu olan devlettir.

*Hazine ile devlet iki ayrı tüzel kişiliktir.

*Hazine özel hukuka tabidir ve davalar hazineye karşı açılır.

HUKUK DEVLETİ İLKESİ

Bu aşamalardan sonra hukuk devletine geçilmiştir.

Hukuk devleti ilkesinin maddi unsurları; insan onuru, özgürlük, adalet ve eşitliktir.

Hukuk devletinin temel koşulları;

1.Kuvvetler Ayrılığı
2.Temel Hakların Güvence Altına Alınması
3.Yasama İşlemlerinin Yargısal Denetimi
4.İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi ve İdarenin Mali Sorumluluğu
5.Yargı Bağımsızlığı
6.Kanuni Hakim Güvencesi
7.Hukukun Genel İlkeleri Ve Ceza Hukukunun Evrensel İlkelerine Bağlılık
8.Eşitlik İlkesi

Yargı Bağımsızlığı: Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Kanuni Hakim Güvencesi: Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.

Bu ilkenin sonucu olarak herkes hangi mahkemelerde yargılanacağını önceden bilir ve kişilere özel mahkemeler kurulamaz.

Yatay Eşitlik İlkesi: Benzer durumda olan herkesin aynı muameleye tabi tutulması, aynı kurallara bağlı olması yatay eşitliktir.

Dikey Eşitlilk: Farklı durumda olanların farklı kurallara bağlı olmasıdır. Farklı durumda olanlarından da kendi içinde eşit olması kabul edilir.