Kadına ve Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yapılan düzenlemelerde neler değişti.

belme-kayrane

YENİ KANUN ÇERÇEVESİNDE KADINA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ

27 Mayıs 2022 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7406 Sayılı Kanun ile kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi adına çok ciddi adımlar atılmıştır. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilk yürürlük tarihinden bu yana 62. Maddesinde düzenlenen ve takdiri indirim nedenleri olarak bilinen düzenlemedeki indirimi, artık sanığın kılık kıyafetiyle değil pişmanlığını gösteren davranışlarıyla elde edebileceği yer almaktadır.

Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama Suçları

7046 Sayılı Kanunla özellikle kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığı son dönemde kanun koyucu, caydırıcılığın artması adına bu suçlarda temel cezaların artırımı yoluna gitmiştir. Yani yeni değişiklikle kasten yaralama suçunun basit hali, işkence, eziyet ve tehdit suçlarının kadına karşı işlenmesi halinde faile verilecek cezalar artırılmıştır. Kadına karşı işlenen kasten öldürme suçu nitelikli haller arasında sayılmış yani faile verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olmuştur.

 Yeni kanuni değişiklikle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna, suçun konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılır şeklinde yeni bir fıkra eklenmiştir. Yani ilgili suçun konusunun sağlık hizmetleri olması durumu ilk defa kanunda suç olarak düzenlenmiştir. Yine kanun sistematiğine ilk defa ısrarlı takip kavramı girmiştir.

Avukat Belma Kayran

Israrlı Takip

Israrlı takip birçok ülkenin ceza kanunlarında yer verilen bir suç olmasına rağmen ülkemizde TCK’nın yürürlüğe girmesinden yaklaşık 18 yıl sonra Türk Ceza Hukuku’na suç olarak girmiştir. Yeni düzenlemeye göre,

“Israrlı takip

MADDE 123/A- (1) Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun;

a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi,

b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması,

c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi,

hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(3)  Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır” şeklindedir.

Böylece ısrarlı takip olarak belirtilen eylemler artık müstakil bir suç haline getirilmiştir. Suçun nitelikli hallerine 2. fıkrada yer verilmiş, son fıkra ile suçun şikayete tabi olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca CMK’ya eklenen ibare ile de ısrarlı takip suçu uzlaştırma kapsamı dışında tutulmuştur.

Katolog Suçların Kapsamı Genişletilmiştir

Tutuklama nedenleri

Madde 100 – ………..

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir,……….

i) (Ek:12/5/2022-7406/9 md.) Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu.

j) (Ek:12/5/2022-7406/9 md.) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu.

Bu düzenleme ile kadına ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları da tutuklama nedeninin var sayıldığı katolog suçlar arasına alınmıştır. Artık bu suçlarda da suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama kararı verilebilecektir. Kanun koyucu bu suçları tutuklama açısından katalog suçlar arasına alarak caydırıcılığı daha da artırmayı hedeflemiştir.

Avukat Görevlendirilmesini İsteme Hakkı

Mağdur ile şikâyetçinin hakları

Madde 234 – (1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:………

3. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,

Katılanın hakları

Madde 239 – (1) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteyebilir.

Bu yeni düzenleme ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde artık, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında mağdur, şikayetçi veya katılan avukatı bulunmaması halinde baro tarafından kendisine ücretsiz avukat görevlendirilmesini isteyebilecektir.